U Vorištanu se je na Duhe pet dane dugo svečevala velika fešta.
Šarolik program je sadržavao na Duhovski pandiljak i otpodnevni nastup Tamburice Vorištan.

VORIŠTAN – Prilikom 750. obljetnice postojanja sela Vorištana, se je prošlo ljeto po prvi put održala velika fešta na duhovski vikend. I ljetos opet je ova petdnevna priredba, u okviru ke je seosko nogometno društvo ASV Vorištan svečevalo svoj 100. jubilej, od četvrtka do pandiljka bila fiksna točka općinskoga kalendara.

Fešta seoskih društav

Priredba, ku su zajedno organizirala vorištanska društva, se je počela jur četvrtak, 25. maja, s prvom programskom točkom i to s nogometnim prvenstvom med Vorištanom i Patipronom na seoskom športskom igrališću. Petak je stao onda u znaku zabave: U okviru Ö3-diska je pred svim mladina iz cijele okolice u velikom šatoru, pred školom za jahanje, mogla raspušćeno svečevati. Od polnoći je mlade pohodnice i pohodnike zatim dalje zabavljao DJ PaKu iz Bruckneudorfa.

Subotu se je onda održao veliki Festival ORF Gradišće. Jur pred tim se je nudio ali šarolik program za dicu. Tako su vorištanska društva organizirala dičje otpodne, a od objeda su dica mogla prebaviti čas i na zabavnom parku. Na Duhovsku nedliju, 28. maja su dopodne slijedili svetačni akt ASV Vorištana, u okviru koga su se častili brojni člani, kot i pomašnica s seoskom limenom glazbom. Otpodne su onda nastupale muzičke grupe, i to Gradska limena glazba Jeništrof, Schanglmusi i Dirndl Rocker, ki su goste zabavljali do diboko u noć.

Tamburica Vorištan kot vrhunac zadnjega dana

Dokle je na Duhovski pandiljak dopodne goste još zabavljala limena glazba iz istočnotirolskoga Aineta, su otpodne preuzeli vorištanske tamburašice i tamburaši pozornicu i publiki priredili zvanaredan konac Duhovske fešte.

Puni šator je od prve minute nastupa Tamburice Vorištan uživao jačke i atmosferu, ku je društvo sa svojim šarolikim programom stvorio. Vorištanske folklorašice i folkloraši su pri tom s jedne strani predstavili gradišćansko hrvatske narodne jačke, kot Tovaruši moji ili Ki pije vince, s druge strani ali brojne hrvatske šlagere kot Plovi mala barka, Rujno vino i Crvene jabuke. Za nimšku govoreću publiku su zvana toga imali posebne jačke u repertoaru. Tako je u ovkiru nastupa zaglušala i poznata jačka Griechischer Wein.

U drugom bloku je Tamburica Vorištan zaguslala u čast svojega domaćega sela i jačku Vorištanu, čiji tekst je napisao Franjo Milković, a njegov sin Franjo Milković ml. ju je uglazbio. S ovom jačkom su se spomenuli i pokojnoga Josefa Hickla, najstarijega Vorištanca kot i ujedno i utemeljitelja Tamburice Vorištan u 1964. ljetu, ki je samo nekoliko dan prije umro. On se je svenek i zalagao i za tančeni repertoar društva, kot su to naglasili u okviru nastupa. Po većljetnoj pauzi su vorištanske tamburašice i tamburaši prošlo ljeto pri Duhovskoj fešti po prvi put opet nastupali s tančenom koreografijom. Veljek dva plese, med njimi i Banat, je Tamburica Vorištan tako i ljetos predstavila oduševljenoj publiki. S jačkarnim i muzičkim, isto kot i tančenim dijelom svojega nastupa je Tamburica Vorištan, ka dojduće ljeto svečuje 60. obljetnicu postojanja, tako priredila Duhovskoj fešti fulminantan konac. A gosti se sigurno i jur veselu na dojduće 2024. ljeto, i treto izdanje Duhovske fešte!

Diana Jurković

Kategorije