Žigmanov i Demokratski savez Hrvata u Vojvodini zadovoljni početkom dijaloga

Predsjednik Demokratskoga saveza Hrvata u Vojvodini (Dshv) Tomislav Žigmanov u srijedu je izjavio da je iznimno zadovoljan ishodom sastanka sa srbijanskim pred­sjednikom Aleksandrom Vu­čićem, jer je uspostavljena suradnja s državnim vrhom i počeli su se rješavati problemi hrvatske manjine. Vučić sa suradniki je 20. februara u Beogradu primio tročlano izaslanstvo hrvatske manjine  ča je, kako je ocijenjeno, rezultat njegovoga prošlotajednoga pohoda Zagrebu. Žigmanov je po razgovoru s predsjednikom Srbije rekao novinarom da je Vučić na sva­ku inicijativu Dshv u Vojvodini odgovorio pozitivno.

Beograd — „Od konkret­nih otvorenih pitanj dogovore­na je obnova mosta na Kanalu Dunaj-Tisa-Dunaj u šumi Šma­­guc u Monoštoru, tr Doma kulture u Donjem Tavankutu. Vlada Srbije će osigurati i dodatna sredstva kako bi se uš­lo u posjed i stavila u funkciju Spomen kuća »Josipa Jelači­ća«, a predsjednik RS je nalo­žio svojim suradnikom da se pr­onajde model za rješavanje pitanja povrata Hrvatskoga d­o­ma Hkc »Srijem« iz Srijemske Mitrovice“, navedeno je u pri­općenju Dshv-a.

Dogovoreno je takaj otvara­nje lektorata na hrvatskom jeziku na Filozofskom fakultetu Sveučilišća u Novom Sadu u čim kraćem roku, tr proširenje razreda na hrvatskom i u Medicinskoj srid. školi u Subotici.

„Glede sudjelovanja Hrva­tov u procesi odlučivanja, bilo je riči o tom da se u djelu pokrajinske vlade iznajde moguć­nost za angažiranje predstavnikov Hrvatov u pokrajinski tajničtvi. Predsjednik Srbije je najavio i veće uključivanje Hr­vatov u policijska tijela Srbije, posebice kada su u pitanju kvo­t­e za upis na policijsku školu u Srijemskoj Kamenici“, ističe se.

„Dogovoreno je uspostavlj­a­nje dijaloga s predstavniki Ka­toličanske crikve u Srbiji, Vla­da AP Vojvodine bit će pokr­o­vitelj ovoljetne »Dužijance« (žetvenih svečanosti) tr će se intenzivirati nazočnost visokih državnih službenikov na mani­festacija i svečanosti hrvatske zajednice u Srbiji“, stoji u pri­općenju. Dodaje se da je bilo riči o pružanju potpore jur po­stojećoj suradnji izmed Hrvat­skoga nacionalnoga vijeća i Srpskoga narodnoga vijeća tr da se za to osiguraju i adekvat­na sredstva za hrvatsku manjinu.

Grad Novi Sad će primjere­nije financirati programe i pr­o­jekte Hkpd »Jelačić« iz Petrovaradina, takaj je dogovo­re­no da se započnu razgovori i s obilježa­vanjem mjesta stra­da­nja Hrva­tov u Srbiji tijekom 90-ih ljet prošloga stoljeća, pri čemu će hrvatska zajednica predložiti način na ki će se o­bilježiti stra­danje tr u ki mjesti.

„Na samom početku razgovora predsjednik Aleksandar Vučić rekao je kako se komunikacija izmed najviših državnih tijel i dužnosnikov Repub­like Srbije s predstavniki i tije­li hrvatske manjinske samoupr­a­ve ubuduće mora održavati ko­n­tinuirano. Na ta način pozitiv­no je razriješen jedan od naj­većih problemov za hrvat­sku manjinu, a to je odsustvo insti­tucionalne komunikacije“, na­vodi Dshv. Vučić je rekao, k­a­ko je njegov cilj kao predsjednika da se položaj Hrvatov su­stavno unaprijedi, a da je prvi korak k tomu uspostavljanje stalne komunikacije i rješava­nje prvih konkretnih otvorenih pitanj ka su postavili predstav­niki Hrvatov u Srbiji.

Vučić je poseb­no naglasio kako u Srbiji Hrvati ne smu već imati ćut ugr­o­ženosti, da oni nisu nikakova prijetnja ili smet­nja, tr da će se osobno posvetiti unaprjedjivanju društveno­ga položaja pripadnikov hrvat­ske zajednice tr integraciji Hr­vatov u srbijansko društvo.

(ur.)