Utorak je Hans Peter Doskozil predstavio gradjevinsko poduzeće kot i daljnje plane za realiziranje skupnoga Stana narodnih grup u Borti, ki neka bude gotov 2025. ljeta.

BORTA – Utorak dopodne su zemaljski poglavar Hans Peter Doskozil, poslovodja Landesimmobilien Burgenland GmbH (LIB) Gerald Goger i arhitekt Manfred Gräber predstavili konkretne plane i daljnje postupanje u vezi Stana narodnih grup u Borti. Poduzeće Goebl Architecture ZT, Miyako Nairz Architects i Bau&Architektur iz Wolfaua su djelatna udruga za generalno planiranje.

Na području staroga internata, koga je LIB od bortanske općine kupio, će nastati nova zgrada ka uz urede za narodne grupe ima veliku dvoranu za priredbe, gastronomiju, biblioteku, fitnes centar ali i mogućnost za stanovanje.

Ukupni stroški ćedu iznašati 18,3 milioni eurov. Stroški za posebne prostorije za narodne grupe iznašaju od toga 6 milioni eurov, 2 milioni ćedu se financirati iz posebnoga dara prilikom gradišćanskoga jubileja. Sve tri narodne grupe su ravnopravne i ćedu imati prilično isto velike sobe na raspolaganje. Ukupna površina iznaša 5.540 m2, od toga ćedu narodne grupe koristiti jednu tretinu direktno.

Zemlja Gradišće s odijelom sedam će refinancirati vandavanja putem stanarine. Tako će i HKD plaćati za ov prostor, kade je zemaljski poglavar ali i natuknuo, da bi to mogao biti i način podupranja za narodne grupe.

Brojni prostori baziraju na modularnom sistemu. Tako se more velika dvorana diliti na tri dijele, isto tako i područje gastronomije more biti podiljeno u manje jedinice.

Za ljetos predvidja LIB konkretne razgovore s korisniki i tako izdjelati točne plane. Koncem ljeta je predvidjen početak same gradnje. Dogotavljanje je planirano za 2025. ljeto.

LIB kani pri ovom projektu paziti na dugotrajnost. Tako ćedu tri turmi zgrade ostati stati, oni ćedu se ali kompletno obnoviti. I kod gradjevinskih materijalov i kod pohištva je

predvidjen ekološki postupak. Tako će biti čuda iz driva, a za tlo je na primjer predvidjen linoleum. Na svi krovi je predvidjena i fotovoltaika.

Joži Buranić je kot zastupnik HKD-a upozorio na važnost, da ima svaka narodna grupa i reprezentativne prostorije kade je na primjer postavna stalna izložba. Slično je zaprosio i Attila Somogyi, predsjednik madjarskoga savjeta narodnih grup.

Regina Petrik od Zelenih se ufa, da ov stan neće nastati jako lip rezervat i konzervant za narodne grupe. Ona potribuje da su vidljive gradišćanske narodne grupe u cijeloj zemlji, u svakidanjoj politiki Gradišća, ali i u svi naobrazbeni institucija.

 

Kristijan Karall