75 ljet od završetka Drugoga svitskoga boja

8. maja 1945. ljeta u 23.01 uri je završio Drugi svitski boj (Dsb) zbog konačne objave k­a­pitulacije nimškoga Wehrma­chta 7. maja 1945. P­o­vodom 75. obljetnice kon­ca Dsb spomenuli su se Zastupniki Gradišćanske zemaljske vlade i Zemaljskoga sabora ovoga znamenitoga datuma i su položili vijenac pred opomenikom (Mahnmal) protiv boja i fašizma pri zemaljskoj vladi u Željeznu.

Tagovi: 

Austrijski dnevni list u Kurzov savez „uspješnih“ zemalj ubrojio i Hrvatsku

Pod naslovom „Vlada za otvorene granice prema Ni­m­škoj“ i nadnaslovom „Jur u juniju“, austrijski dnevni list Österreich u subotu piše o „bilateralnom dealu“ Austrije sa skupinom „uspješnih“ zemalj u borbi protiv širenja koronavirusa i omogućava­nja povratka turizma.

Tagovi: 

Portal Jezik.hrvatski — Vrimenska lenta s najvažniji dogadjaji u razvitku hrvatskoga jezika

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, središnja naci­onalna ustanova za istraživanje i očuvanje hrvatskoga jezika, pokrenuo je 21. mar­ca 2020. portal Jezik.hrvat­ski na adresi jezik.hr. Portal je zamišljen kao pomoć školarom ki zbog pandemije ni­maju fizičku nastavu, nego nastavu na daljinu. Osim ško­larom, naminjen je i svim zainteresiranim za hrvat­ski jezik i jezičnu kulturu.

Tagovi: 

Europska komisija za koordinirano otvaranje granic

U diskusiji o mogućem otva­ranju austrijskih granic za nimške turiste, Europska k­o­misija inzistira na koordiniranom djelovanju zemalj čla­nic EU. Iz Europske komisi­je poručeno je da je u nedilju nadležni komesar Thierri Breton zakazao video konferenciju s ministri turizma EU, kako bi se analizirale potrebe u pogledu predstoje­će ljet­ne sezone, priopćeno je age­n­ciji Apa iz Bruxellesa. „Kontrole na unutrašnji g­r­a­nica EU bi tribale na koordinirani način biti okončane, čim epidemiološka situacija u susjednoj regiji bude dovoljno konvergirala i pravilo socijalnoga distanciranja d­o­voljno rasprostranjeno, odno­sno odgovorno primijenjeno“, poručuju iz Europske komisije. Takaj ističu da bi ograničenja za putovanja tri­bala najprije biti dopušćena izmed područja u kom je vi­rus najmanje rasprostranjen.

Tagovi: 

Stoprv 100 ljet po Prvom svitskom boju počinjemo razumiti našu povijest

Petar Tyran

Ako uzmemo izjavu fra­n­cuskoga maršala Ferdinanda Focha na kraju Mirovnih ugovorov po Psb u Versaillesu i St. Germainu da „ovo nije mirovni ugovor, ovo je samo primirje na dvajset ljet“ onda znamo koliko je, nažalost, imao pravo i kako tragično se je obistinilo njegovo prorokovanje 21 ljeto po­tom kad je Hitler napao Polj­sku i kad je tim počeo Dsb. Danas su povjesničari uglavnom u tom složni, da je sime za Dsb jur posadjeno pri mi­ro­vni ugovori u Parizu i da su bili velikim dijelom motivira­ni fantenjem, osvetom pobje­d­ničkih sil nad Austro-Ugarskom i Nimškom. Da su „iz­dajniki“ kao npr. Italija bili veliki dobitniki s pogledom na dobivanje teritorija, a da ne govorimo npr. i o Rumunj­skoj, ka si je pripojila cijelu Sedmogradsku (Erdely/Trans­silvaniju = zemlja s one druge strane loze, šume). Sa strane Austrije mogli bi govoriti o veliki dijeli današnje Češke, ke je izgubila, a Nimšku je (s nje gledišća) izgubila velika područja npr. Sudetske.

U Austriji su omekšali mjere 1. maja

Austrija, ka je na početku e­pidemije koronavirusa 16. marca med prvimi zemljami u Europi upeljala neke od na­joštrijih mjerov, u četvrtak 30. aprila u ponoć na 1. maj ukinula zabranu kreta­nja na javni mjesti.

BEČ— Ministrica turizma Köstinger je i službeno najavi­la da se kafići, restorani i dru­gi ugostiteljski lokali otvaraju 15. maja, a hoteli i drugi smje­š­ćajni objekti 29. maja. Ali pod posebnimi mjerami pažljivosti: obavezno fizičko distanciranje od najmanje metra, najveć 4 odrasle osobe za jednim stolom, obavezno nošenje maskov za konobare i osoblje ko poslu­žu­je, i zabranu sidenja i posluživanja za šankom. Djelatno vri­me restorana je, kako je napo­menula ministrica, do 23.00.

Tagovi: 

U Austriji 588.205 nezaposlenih i 1,2 milijuni zaposlenih ki djelaju skraćeno

BEČ — „Trenutačno je 572.520 ljudi u Austriji bez posla, ča je lagani pad u prispo­do­bi s 13. aprilom, kada je nezaposlenost dosegla svoj vrhu­nac. Tada je u potragi za po­s­lom bilo 588.205 osoba prijav­ljenih na AMS-u (op. državni Servis za zapošljavanje), ča je 231.000 nezaposlenih već ne­go u istom razdoblju 2019.“, rekla je ministrica djela Chri­s­ti­ne Aschbacher. Dodala je da je najveći broj n­e­zapos­le­nih u turizmu (114.000) i u gra­djevinskoj djelatnosti (45.000) posebice u Tirolu, Salzburgu i Štajerskoj.

Tagovi: 

Hitna pomoć dičjoj bolnici u Zagrebu

Otvoreni krug proponentov za pomoć dičjoj bolnici Kla­ićevoj u Zagrebu se obraća (gradišćansko)hrvatskoj jav­nosti i prijateljem da se pridružu ovoj neovisnoj pomoćnoj inicijativi za jako hitnu i potribnu pomoć ovoj dičjoj bolnici u Zagrebu koj su po brojni potresi zemlje potribna sredstva za hitnu i kompletnu sanaciju objekta. Sa­mo da se spomenemo: najja­či od potresov je bio nedilju, 22. marca rano jutro zbog čega su morali evakuirati bol­nicu ka je djelom bila ne­u­po­tribljiva. Ovde se med os­ta­lim nalazi i dičja kirurgija ka je pred svim važna za te­že o­boljelu dicu koj su operacije hitno potribne.