Dvi momčadi

Obično završavaju imenice ženskoga roda na -a (žena, ruka, sestra, torba itd.), no imamo i iznimke. Te iznimke su isto riči ženskoga ro­da, ke ali u N jd. ne završavaju na -a. Takove riči ima­ju svoju posebnu deklinaciju, ku nazivamo i-deklinacijom ili tretom deklinacijom.  

O ki riči je govora?

Fenomenalan duo Bow vs Plectrum

Bow VS Plectrum (gudalo protiv trzalice) je duo Filipa Novosela (tambura) i Tihomira Hojsaka (kontrabas) nastao na ideji da se kombiniraju dva žičani instrumenti uz različite tradicije sviranja. Duo je ovih da­ni u kazališću Komedija snimio svoju verziju himne »Lijepa naša« kao i jednu od naj­lipših pjesam posvećenih Hrvatskoj „Moju domovinu“.

Tagovi: 

Zemaljski dobitniki europskoga kviza 2018.

U četvrtak, 5. aprila održan je kviz o Europi, koga je organizirala Pedagoška visoka škola Gradišće u Želje­znu. Pri ovom zemaljskom na­ticanju sudjelovali su školarice i školari šest različnih školskih tipov. Dopodne su se pojedini dobitniki škol naticali za kvali­fikaciju u jedan od trih zemalj­skih tīmov, kamo su je pak po principu slučajnosti podilili. Med njimi i Novogorac Tobi­jaš Kovač školar 4. razreda No­ve sridnje škole Sveti Mihalj, koga je pratila učiteljica po­vi­jesti, Marlene Kirišić.

Tagovi: 

Ki čita novine, kani razumiti, ča čita!

Čitati znači, razumiti riči, ke vidimo na papiru. Raz­umiti ima posla s razumom. Na temelju našega razuma, si moremo objasniti fakte. Po­tribno je, stvarati zaključke. Ali kako riči moru dospiti u naš razum? John Locke je jur u 17. stoljeću rekao, da riči, ke vidimo ili čujemo, prouzrokuju ideje u našoj glavi. S idejami je mislio, da u našoj glavi imamo predstave o tom, ča ri­či reprezentiraju u svitu. A imao je pravo, ar danas znamo već. Prik riči si u glavi stva­ramo šeme, mustre, skripte, koncepte ili okvire znanja (fra­mes).

Tagovi: 

Ste znali? - U svemiru duši po grilanom mesu

Duha u univerzumu je šarolika kombinacija vrućega me­tala, grilanoga mesa i pogore­noga dizela. Uzrok za tu mi­šavinu duhov su umirajuće zvijezde. A to uopće dobro ne duši, nego smrdi. Ta duha se more dušati po cijelom sve­miru, ar svenek se najde ki ta komet ili meteorit, ki stvara smrdljiv prah. Znanstveniki velu i to, da je ta tipična du­ha vjerojatno baza za najzaranije forme žitka na našem planetu. Te supstancije mo­remo najti u uglje­nu, zemnom ulju, ali i u hrani.

Tagovi: