Hrvatska po lokalni izbori: Tri novi i pet starih županov, isti gradonačelnik Zagreba

Hrvatska po drugom krugu lokalnih izborov dostaje tri nove župane — u Varaždin­skoj, Osječko-baranjskoj tr Splitsko-dalmatinskoj županiji, a pet županov potvrdilo je svoje pozicije kao i gradonačelnik Grada Zagreba ki ima status županije.

HRVATSKA — U Varaž­din­skoj županiji reformist Radi­mir Čačić pobijedio je dosadašnj­e­ga župana Predraga Štromara iz Hns-a, Hdz-ov Ivo Anušić je u Osječko-baranjskoj župa­niji pobijedio dosadašnjega ž­u­pana Vladimira Šišljagića (li­sta biračev), a u Splitsko-dalmatinskoj županiji Blaženko Boban (Hdz) pobijedio je Mi­ru Bulja (Most). Mjesto žup­a­na u Splitsko-dalmatinskoj žu­paniji i do sada je „držao“ Hdz.

Ste znali? - Kako da ptice nimaju zubi?

Ptice danas nimaju zubi, iako su je koč imale. Umjesto zu­bi, one danas hasnuju svoj kljun i mišićavi želudac, da bi si samlile hranu, ku su po­že­rale. Znanstveniki su izvidili da su ptice jur pred 116-imi milijoni ljeti „izgubile“ zube. Fosilni ostatki potvrdjuju, da su neke ptice imale kljun u najprnjem, a zube u zadnjem dijelu ust. S vrimenom je kljun preuzeo i zadnji dio ust, i ta­ko su pticam skrsnuli zubi.

Tagovi: 

Zač si u vrtu neka zasadimo lilije?

Gdo se dobro ponaša prema lilijam, onomu ćedu cvas­ti na rahlom, sunčanom i čuvanom mjestu kroz cijelo ljeto, i to med majem i augustušem.  Lilijam škodi sa­mo žarko podnevno sunce.

U staroj Grčkoj je lilija bila posvećena božici Heri, kr­a­ljici ne­ba i ženi Zeusa, patroni hištva i potom­stva. Pokidob da je lilija bi­la kćer boga Zeusa i smrtne žene Al­k­mene, je Zeus kanio, da lilija po­stane besmrtna. I tako je kanio, da lilija pije mliko od prsi njegove žene Here. Dokle je Hera spala su joj liliju položili na prsi. Kumaj se je ona bila napila nekoliko kap­ljic mlika, se je mliko proljalo po cijelom svemiru ter je nastala Mlična staza. Od jedne kapljice, ka je spala na Zemlju, je na Zemlji zrasla bijela lilija.

Tagovi: 

Književni velikan Florjan Lipuš 80 ljet

Florjan Lipuš se je rodio 4. maja 1937. ljeta u Lobniku pri Železnoj Kapli. U slovenskom prostoru je po­znat pred svim kao jedan od najznamenitijih domaćih pi­sateljev, ki se svojom literatu­rom bori za prava koruških Slovencev. Lipuš je kao ljubi­telj jezika, ki se suprotivi kla­sičnomu kanonu, jezik raz­u­mio takaj kao sredstvo bor­be za opstanak koruških Sl­o­vencev u Austriji.

Tagovi: 

Zač je „bratov stan“ i „mamin auto“?

U hrvatskomu jeziku imamo oblik, ki se zove posvojni pridjev. Ov pridjev veli, čije je ča. Na primjer: ako ima brat stan, onda je to bratov stan; ako ima mama auto, onda je to mamin auto; ako ima otac knjigu, onda je to očeva knjiga, ako ima Štefan vrt, onda je to Štefanov vrt, ako piše Čenar pjesme, on­da su to Čenarove pjesme, itd.