Ča Madjari mislu o odnosi svoje države sa susjedi

Najveć volu Austrijance, no veliko je presenećenje ča mi­slu o Hrvati — pokazalo je is­traživanje javnoga mišljenja.
Prema najnovijoj anketi ma­djarskoga Nézőpont Institu­ta, Madjari smatraju da, od svih svojih susjedov, imaju najbolje odnose s Austrijom i Hrvatskom. Najveći postotak Madjarov vjeruje da ima­ju dobar odnos s Austrijom — 69%, dokle najmanje vjeruje u odnos s Rumunjskom — samo 43%. Rumunj­ska i Srbija jedine su države za ke manje od pol ispitanikov vjeruje da imaju dobre odnose.

Prezentaciju "Zbornika o simpoziju u čast ak­ademika Niko­le Benčića

Datum: 
čet, 03/02/2017 - 20:00

BEČ (2. marc) — Hrvatsko štamparsko dru­štvo i Hrvatski centar pozivaju na prezentaciju zbornika (knjige) o simpoziju u čast ak­ademika Niko­le Benčića;

 

uvod daje Petar Ty­ran (urednik zbornika) o simpoziju Gabriela Novak-Karall (Hrvatski centar), o zborniku: sveuč. prof. dr. Georg Holzer (Institut za slavistiku);

referat akademik dr. Nikola Benčić;

Ste znali? - Zač je „kater“ kater, a ne ma­čak ili mamurluk?

Pitanje je, kako ćemo se izraziti, da nas drugi razumi? Drugi je naš razgovorni partner, ki ima isti jezik kot mi i ki je odrastao u istoj tradiciji i kulturi kot mi. Za njega išćemo rič u gradišćanskohrvat­skom jeziku, čije značenje po­znamo jur iz nimškoga jezika. Ako pogledamo u naš Rječnik, ćemo za „Kater“ najti „mačak“.

Tagovi: 

Zač nas po mesopusnom lumpanju drma kater?

„Kater“ s mačkom nima po­s­la, kad nam se po preko­mjernom uživanju alkohola ja­­vlja takozvani „kater“. Nim­ški študenti su u 19. stoljeću kreirali ovu rič osla­njajući se na „Katarrh“. U medicini je „ka­tar“ upala sluznic i dišnih organov. Latinski na­ziv je „catarrhus“, a grčki „katarrhein“, ča zna­či da nešto curi.

Tagovi: 

Osuda u korist Esterházyjevih projektov mogao bi biti presedan i za manjine!

Petar Tyran

Odluka Zemaljskoga su­da u Željeznu u prvoj instanci slučaja „podupiranja kulture“ u korist Es­terházyjevoga pod­uzeća a tim protiv Zemlje Gra­dišće mo­gla bi biti presedan i bi u bu­du­će mogli služiti kao pri­m­jer ili op­ra­vdanje za kasnije slične slučaje: naime i u po­gl­e­du na subvencioniranje kultur­nih priredab i institucijov na­rodnih manjin u Gradišću, posebno i Hrvatov. Arenaria d.o.o. se je naime probila sa svojom tužbom protiv Zemlje Gradišće odnosno Odjela za kulturu i je dobila civil­ni proces da joj se mora ispla­titi subvencija za kulturno djelovanje od ukupno jedan milijun €.