Potisnuta istina o bosanskom boju – Sram svih nas a RS ugrožava egzistenciju BiH (1)

To su dva naslovi iz nimških dnevnih novin Die welt. Ovo ide i uz prijašnje članke u Hrvatski novina o BiH (B­o­sanski Kongres, Seršić i Inzko). U komentaru člankov iz Die Welt, kaže se na kraju Večernjakovoga teksta (Stipe Puđa): „I zbog ne­snalaženja (Chr. Schw. Schil­linga, vidi zdola), Hrvati u BiH su dopeljani u situaciju da ih se kao konstitutivni na­rod, nakon svega marginalizira i obespravljuje u njevoj domovini BiH“. Iz uredni­čkoga komentara „Sram svih nas“ R. Festingera:

Christoph Matznetter (Spö): Austrija će nastaviti da podržava Srbiju k EU

Generalni sekretar Socijaldemokratske stranke Austri­je (Spö) i potpredsjednik Pr­i­vredne komore Austrije Chri­stoph Matznetter ocijenio je 22. novembra da ni po parla­mentarni izbori u Austriji, po ki će Austrija dostati novu vladu ku će činiti (kako se zasada čini) Narodna stranka (Övp) i Slobodarska str­a­n­ka (Fpö), neće uslijediti pr­o­mjena austrijske politike po pitanju podrške Srbije na pu­tu u Europsku uniju.

Po predlogi za sastav hrvatskoga Savjeta za narodnu grupu formiranje u februaru 2018.

Predsjedniki i potpredsjedniki svih šest savjetov za na­rodnu grupu su se četvrtak, 23. novembra sastali s novom peljačicom Odiljenja za na­rodne grupe u Saveznom kan­celarstvu. Pravnica Susanne Pfanner je naslijedila Christu Achleitner, ka je 20 ljet dugo obavila ov posao.

U Austriji samo šest parlamentarnih zastupnikov je migrantskoga porijekla

Samo 3,3 posto zastupnikov u novom sazivu austrijskoga parlamenta je migrantskoga porijekla, a troje od njih ro­djeno je u Turskoj. U novom sazivu austrijskoga parlamenta 84 zastupniki su prvi put u poslanički klupa, ali i pored novoga sastava jedno je neprominjeno, a to je da su ljudi migrantskoga porij­ekla premalo zastupljeni.