Na dnu prioritetov: članstvo Srbije u EU

Proširenje će biti usporeno dokle se Europska unija ne stabilizira iako pregovori ne­ćedu biti ni u jednom trenut­ku obustavljeni ali se nazire scenarij po kom će se sa za­tvaranjem pregovaračkih po­glavljev odugovlačiti koliko god je moguće, prenosi beogradski dnevnik.

BRUXELLES/BEOGRAD  — Članstvo Srbije u EU je na sve dužem štapu i na dnu prio­riteta u Berlinu, pisao je 21. ma­ja beogradski tisak. Nimška, kao vodeća zemlja Unije, čvrs­ta je u stajališću da proširenje, u svitlu Brexita i drugih politi­čkih izazovov, triba na duglje razdoblje gurnuti u stranu i fo­kusirati se na stabiliziranje i jačanje EU-a.

Proširenje će biti usporeno dokle se Europska unija ne st­a­bilizira iako pregovori nećedu biti ni u jednom trenutku obu­stavljeni ali se nazire scenarij po kom će se sa zatvaranjem pregovaračkih poglavljev odugovlačiti koliko god je mogu­će, prenosi beogradski dnevnik.

Visoka predstavnica EU za vanjsku politiku i sigurnost F­e­derica Mogherini je u tom kon­tekstu izjavila za talijanski list Stampa, da je sigurna da po od­lasku Velike Britanije, Unija neće ostati na 27 članic, ali je put za Srbiju i druge zemlje Balkana i dalje dug, naporan i ne uvijek pravocrtan. Značajna zaprika europskim integracijam Srbije je i pitanje Kosova, jer su pregovori Beograda i Prištine trenutno u blokadi, a „normaliziranje odnosev“ se ne nazire. 

Nije izvjesno ni kada će i na ki način Srbija pristupiti najav­ljenoj promjeni Ustava, ča je takaj nužan korak na europ­skom putu. Prema planu, trib­a­lo je do kraja ovoga ljeta usvo­jiti izmjene ke se tiču pravosu­dja, ali izgledi da će se ta rok poštovati sve su manje.

Ipak, EU će i dalje pomaga­ti Srbiji oko uskladjivanja pro­pisov i ostalih obvezov iz pregovaračke platforme s ciljem da, kada i ako se stvoru politi­čki uvjeti, bude pripravna za ulazak u Uniju, piše ov list.

Tagovi: