U sklopu austrijskoga pred­sjedanja Europskom unijom, u četvrtak, 19. julija je u Be­­ču počeo dvodnevni neformalni sastanak Vijeća EU-a za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravlje i zašćitu po­trošačev (Epsco), u formatu ministrov za zapošljavanje i socijalna pitanja. Hrvatsko izaslanstvo predvodio je ministar djela i mirovinskoga sustava Republike Hrvatske Marko Pavić. U izaslanstvu su još bili pomoćnica minis­trice za demografiju, obitelj, mlade i socijalna pitanja RH Nada Zrinušić, tr savjetnik ministra Pavića Marko Vida­kušić i glasnogovornica Renata Škalabrin. Austrijska s­avezna ministrica za djelo, socijalne posle, zdravstvo za­šćitu potrošačev i domaćin ovoga kongresa je Beate Hartinger-Klein.

BEČ — Glavna tema zajedničkoga dijela sastanka minis­trov, komu je bila nazočna i povjerenica Europske komisije za zapošljavanje, socijalna pitanja, vještine i mobilnost dje­latne snage Marianne Thyssen, bila je budućnost socijalne Eu­rope po 2020. ljetu. Ministri su iznijeli i svoja stajališća o to­mu kako oblikovati buduće za­pošljavanje i socijalnu politiku kako bi bili učinkoviti i financijski prihvatljivi. Razminili su mišljenja i o tom kako rješava­ti učinke promjenov uzrokovanih digitalizacijom tržišća djela.

„Jedan od naglasov današ­nj­ega dana bio je razvitak Europskoga socijalnoga fonda u slijedećoj većljetnoj omotnici za razdoblje od 2021. do 2027., i u kratkom izlaganju na tu te­mu upravo smo istakli va­ž­nost Europskoga socijalnoga fon­da sada u Hrvatskoj, kade se do­bar dio mjerov odnosi na aktiv­nu politiku zapošljavanja“, re­kao je ministar Pavić, dodav­ši: „Da podsjetim, ovo ljeto ima­mo 2,6 milijardi kun (351 mili­junu €). Nikada u Hr­vat­skoj nismo imali već sredstav za za­pošljavanje i progr­a­me zapo­š­ljavanja, a pored mje­rov aktiv­ne politike zapošljava­nja ima­mo niz projektov kako su Za­želi — vridan milijardu kun (135 mil. €), Zapošlja­va­nje žen, zatim projekte poput Le­di-ja za zapošljavanje mladih osob s invaliditetom — da­kle prema svim ciljnim skupi­nan ke želji­mo integrirati na tržišće djela“.

Ministar Pavić je rekao ka­ko je u svojem izlaganju, vezanom uz budući Europski socijalni fond ukazao kako bi ta Fond u narednom sedmoljetnom razdoblju tribao biti „fleksibilniji, imati pojednostavljene procedure i biti okrenut razvitku vje­štin (Fertigkeiten)“.

„Ono ča danas vidimo na hrvatskom tržišću djela je pr­o­blem nedostatka djelatne sna­ge, iako upravo Hrvatski zavod za zapošljavanje ima značajna sredstva od 150 milijuni kun (kih 203.000 €) godišnje za prekvalifikaciju djelačev. Za­to se moramo okrenuti jačanju vještin, šikanosti nezaposlenih, ali i onih ki su trenutačno zaposleni da bi pojačali njeve vje­štine i trenutačne djelatne sn­a­ge kako bi bila konkurentnija“, napomenuo je. Takaj je i digitalizacija bila jedna od središ­njih temov bečkoga zasjedanja Epsco-a.

(Snježana Herek)

Kategorije