Predsjednik Ahd-a Niki Ber­laković je rekao da je nagra­da, ku su dostali 21. junija , zasluga za dugoljetno dje­lo predsjednika i članov Dru­št­va, kao i svih onih ki su ovo Društvo od 1990. ljeta, ka­da je osnovano, podupirali. 

BEČ — „Austrija ima duge i tradicionalno uske odnose s Hrvatskom, kako političke ta­ko i gospodarske tr kulturne. Zahvaljujem Austrijsko-hrvat­skomu društvu na njegovom dj­elu, ko je bitno doprinio jača­nju odnosev izmed dvih zemalj“, rekao je šef austrijske di­plomacije Sebastian Kurz č­e­s­titajući predsjedniku Austrij­sko-hrvatskoga društva (Ahd) u Beču i zastupniku Narodne stranke u Nacionalnom vije­ću austrijskoga Parlamenta N­ikiju Berlakoviću na nagradi »PaN« 2017., izvijestio je Ahd.

Nagradu »PaN« (Partner svih narodov“) Ahd-u je dodi­lilo austrijsko Ministarstvo za Europu, integraciju i vanjske posle na čelu s ministrom Kur­zom, a u suradnji s Krovnom udrugom svih austrijsko-stranih društav za izvanredno dje­lovanje na jačanju odnosev iz­med Austrije i Hrvatske. Sv­e­čano uručenje održano je u pandiljak 21. junija u dvorani Alois Mock u Ministarstvu za Europu, integraciju i vanjske posle u Beču.

„Austrijsko-hrvatsko društvo djeluje na mnogi razina društvenoga života. Jedno od te­žiš­ćev su politički kontakti s Hrvatskom, kao na primjer neda­vnoga pohoda Beču predsjednika hrvatske Vlade Plenkovi­ća i ministra vanjskih poslov Stiera. K tomu triba pribrojiti i brojne kulturne i društvene aktivnos­ti Austrijsko-hrvatskoga društva, koje imaju za cilj gradnju mo­stov i njegovanje kontaktov iz­med dvi zemlje“, istakao je predsjednik Društva, zahvaliv­ši ministru Kurzu na čestitki. 

Berlaković je napomenuo ka­ko aktivnosti Austrijsko-hrva­t­skoga društva imaju za cilj i podupiranje medjusobnoga razumivanja, kako s Hrvati u Hrvatskoj, tako i s onimi integriranimi u austrijsko društvo. „Gradišćanski Hrvati pritom uvijek iznova imaju značajnu posredničku ulogu“, naglasio je Berlaković.

(uredn.)

Kategorije