Martin Ivančić ide odlučno u ostvarivanju svoje vizije skupnoga prekoracanja granice. Tim se je postavio u red brojnih drugih u prošlosti i sadašnjosti, ali njemu se je ugodalo, da u tu svrhu na­če­pi EU-lonce i lukrira znatna sredstva iz dotičnih fondov i loncev Europske unije. Pri »2. Danu europske surad­nje« pod geslom „skupa prekoraknuti granice“, koga je Regionalni menedžment Gra­dišće na čelu s dr. Haraldom Ladićem priredio petak, 20. septembra u No­vom Selu, me­dju­narodni su struč­njaki diskutirali o uspjehu prik­gr­a­ni­čne kooperacije. Povezano s tim su u No­vom Selu prezentirali film o vožnji plav­čicami na Lajti, projekt „Sku­p­na kultura narodnih grup“ kao i putujuću izložbu Hrvatskoga kulturnoga i dokumentarnoga ce­n­tra o hr­vatski i dvojezični natpi­si u pa­nonskom ovom prostoru.

 

NOVO SELO — Petak, 20. septembra u dvorani u Novom Selu na Hati na Dan europ­ske suradnje su pod geslom „Sku­pno preobladati granice“ Regionalni menedžment Gradi­š­će (Rmb) pozvao je na medju­narodni okrugli stol i si sām dao temu „Uspješan pomoću suradnje“. Priredbu u Novom Selu je polipšao muzički sas­tav Hatskoga kola. Širom Europe su cijeli prošli tajedan du­go prezentirati oko 100 pro­je­k­tov pod geslom „ja sam dio to­ga“ o uspjehi prikgranične suradnje. 1. Dan europske suradnje u Gradišću su lani isto bili održali u Novom Selu.

 

Kako je uz ostalo naglasila Tatjana Paar od Regionalnoga menedžmenta Gradišće Rmb imaju velik broj aktualnih pr­o­jektov a prosječna veličina pr­o­jekta pokriva kih 800.000 E. Mr. Feliks Miletić u fu­nkciji predsjednika Društva za muzej i kulturu u Novom Selu Muk je poka­zao nekoliko pri­mjerov prikgranične suradnje Muk-a tako npr. s hrvatskimi seli u Slovačkoj, Ugarskoj ali i s Hrvatskom. Na adresu općine je stavio potribovanje, da se konačno tribaju realizirali dvojezični ulični i drugi natpisi i putokazi i na hrvatskom jeziku, po uzoru kako su jur realizirani u mnogi drugi općina Gradišća.

 

Prikazali su film „Laitha — Kanufahren erleben“ a pred­sjednik Hrvatskoga kulturnoga i dokumentarnoga centra (Hkdc), Martin Ivančić, je o­vom prilikom pre­dstavio projekt „Skupna kultura na­rod­nih grup“ kao i „Hrvatski natpisi na panonskom prostoru“. U izložbi predstavljaju hrvatske pi­smene spomenike iz 30 sel ši­rom Gradišća, od javnih zgradov, prik crikav do cimitorov. U okviru projekta su napravili oko 20.000 fotografijov od 8.000 objektov, ke će­du staviti na raspolaganje za daljnje istraživačko djelo. Kako je na­j­avio Martin Ivančić cijeli fo­to-materijal ćedu digitalizirati i staviti na raspolaganje Zema­lj­skomu arhivu u Željeznu. U spomenutom vrlo atraktivnom katalogu je objavljeno nažalost „sa­mo kih pet posto snimljeno­ga ma­terijala“ rekao je Ivančić. Putujuća izložba s ovimi fotografiranimi pisme­nimi dokumenti će pojti od općine do općine, od knjiženice do knji­žnice u hrvatski seli Gradiš­ća. Izložba i skoro 150 stra­nic obimni katalog „sli­jedi - spuren - nyomok...“ su nastali u okviru EU-projekta za prikgrani­čnu suradnju Com­mon Culture — Common Activities (Cocu) “ Fotografirali i tim dokumentirali su hrvatske odnosno dvojezične natpise i druge pismene slijede gradišćanskih Hrvatov u graničnom prostoru.

 

Martin Ivančić je ovom prili­kom i u okviru 2. Dana europ. suradnje u Novom Se­lu predstavio pet skupnih projektov.

 

1. Jur spomenuto trojezično  bilježenje hrvatskih natpisov

 

2. Kao slijedeći projekt djelaju na publikaciji, u kom kanu predstaviti sva hrvatska sela u sridnjem i u južnom Gradišću kot i u županiji Vas i Győr-Moson-Šopron. Do sada ima publikacijov jur o Hrvati na Hati i na Poljanci.

 

3. „Skupna domovina — skupni običaji — skupno očuvati“. Kako je istaknuo predsjednik Hkdc-a Martin Ivančić „vlaš­ći ljudi ki su izrasli iz narodne grupe neka razviju i dalje da­ju ov skupni jerb“. U brojni djelaonica npr. u Pinkovcu ali i u Sumartonu velik broj predavačev i sudionikov jur djela na materijali, ke ćedu pak staviti na raspolaganje potencijalnim korisnikom.

 

4. „Skupni jezik — sk­u­pno učiti“. Cilj je skupna panonska na­rodna visoka škola. Ma­rtin Ivančić je rekao, da je skriptum za učenje hrvatskoga jezik jur go­tov i je naglasio „gradimo ne samo moste nego ta­kaj i spajamo“.

 

5. U projektu Cocu suradjuju uz Hkdc i Djelatna zajednica hrvat­skih komunalnih politi­čarov i dvoja hrvatska partner­ska društva iz Ugarske. To su Društvo gradišćanskohrvatske mladine u Ugarskoj na čelu s Rajmundom Filipovićem i Dr­uštvom Hrvata kre Mure na če­lu s Lacijem Guljašem. Oni djelaju na skupnom projektu za izobrazbu hrvatskih tamburašev i plesa­čev i razvijanju hrvatske rock- i pop-muzike. Ovde je Hkdc očigledno našao partnera u DZ-u i njemu prijateljskih dru­štav u Ugarskoj. Kako je Martin  Ivančič naglasio se kani koncentrirati i na „nove ko­re­ografije, nove jačke za plesa­čke folklorne kao i tambura­ške grupe (…) da već ne bi bi­lo potribno takove stručnjake u folkloru do­peljati iz drugih zemalj“.                    (uredn.)

 

Kategorije

Slike