Pri izbori u Europski parlament je SPÖ u hrvatski seli Gradišća dostao najveć glasov, i to 39,57%, a Narodna stranka 29,46% glasov. FPÖ je osvojio 14,86% (+5,5 već nego pred pet ljet). Zeleni su dostali 7,62%, NEOSI 3,91% a EUstop 2,51% glasov. Tim su Socijaldemokrati u Gradišću daleko iznad austrij­skoga prosjeka, a u Novom Selu na Hati su najveć dobili. Zahvaljujemo Hrvatskoj redakciji ORF-a Gradišće na točni podatki o ovi izbori.

 

ŽELJEZNO — Gradišćanski Socijaldemokrati i SPÖ su pri izboru za Europski parlament nedilju, 25. maja najbolje pr­o­šli u Novom Selu, kade su u prispodobi sa zadnjimi EU-izbori pred pet ljet dobili +6,9 posto. U Čembi su Socijaldemokrati dobili 4,8%, u Otavi i u Velikom Borištofu +4,2% u Bajngrobu +3,4%, u Pinkovcu +3,3%, a u Trajštofu +3,1%. Najveć su Socijaldemokrati pri ovi izbori izgubili u Cindrofu -8,4%, a u Cogrštof -5,9%, u Rasporku  -4,6%,  u  Pajngrtu  -4,1%, u Bandolu -3,8% i u F­ra­kanavi-Dolnjoj Pulji -3,6%.

 

Narodna stranka je pri ovi izbori najveć dobila u Frakana­vi-Dolnjoj Pulji (+8,2%). U op­ćini je rodno selo glavnoga ka­ndidata Narodne stranke, Patrika Fazekasa, Mučindrof. U Novoj Gori je ÖVP dobila 7,1%, u Bijelom Selu +7%, u Stinjaki +6,8%, u Kalištrofu +6,2%, u Rasporku +5,8% i u Bajngrobu +5,1% Najveć izgubio je ÖVP nedilju, 25. maja u Čajti (-5,4%), u Čembi -4,8%, u Cogrštofu -4,7%, u Novom Selu -4%, a u Bandolu i u Ota­vi po -2,8%.

 

Slobodari su bili dobitniki u svi hrvatski odnosno dvojezi­čni općina Gradišća. FPÖ je dobio u svakoj pojedinoj hrvatskoj općini: najveć u Pan­drofu, naime +11,8%, u Co­gr­štofu +11,7%, u Otavi +10% u Čajti +9,5%, u Kalištrofu pak +8,5%, u Bandolu +7%, u Celindofu +6,8%, u Cindrofu i Vorištanu po +6,7%, u Štikapronu +6,3% i u Klimpuhu +6,2%. Najmanje — naime za manje od dva posto — je FPÖ mogao povišiti postotak svojih glasov u Bijelom Selu, Trajšto­fu, Čembi i Rasporku.

 

Zeleni su najveć dobili u domaćem selu glavnoga kandidata Michela Raimona, u Cin­drofu, i su dostali 7 posto već nego zadnji put. U Čembi su Zeleni dostali +6% u prispodobi sa zadnjim putem, u Vorištanu +5,2%, u Vulkaprodr­štofu +5,1%, u Čajti +4,8%, u Bandolu +4,7% a u Novoj Gori +4,3%. Jedina općina, kade su Zeleni ovput izgubili glasov je Otava, onde su dostali za 1,1 posto glasov manje.

 

NEOSI zadnji put nisu kandi­dirali i su nedilju najveć dobili u Celindofu, naime 6,6%. U Pandrofu su dostali 5,8%, u Štikapronu 5,6%, u Vorištanu 5,3%, u Trajštofu 5%, a u Pajn­grtu 4,8%. Najmanje su NEOSI dostali u Bajngrobu, naime samo 1 posto glasov.

 

EUstop je dostao u Vorištanu već od 5 posto glasov. Zad­nji put ova stranka nije kandidirala i je pri ovi EU-izbori naj­već glasov osvojila u Voriš­ta­nu, naime 5,4%, u Kalištrofu i Pa­n­drofu 3,5% kao i u Štikapronu, Čembi i Celindofu 3,3%.

 

BZÖ, lista Drugačije i Rekosi i u hrvat­ski općina nisu igr­a­li veću ulogu.

 

O sastavu Europ­skoga parla­menta se je odlučivalo i u hr­vat­ski i dvojezični o­p­ćina Gra­di­šća. SPÖ je u četiri seli osvojio već od 50 posto glasov.

 

Već od 50 posto glasov je SPÖ osvojio u Rasporku, Cindrofu, Klimpuhu, Stinjaki, a malo ispod 50% u Pajngr­tu, Bajngrobu i Kalištrofu. Naj­manje glasov je SPÖ dostao u Bandolu s 22,6% kao i u Čajti s 23,8%.

 

ÖVP je u Frakanavi-Dolnjoj Pulji ostao prik 50 posto. To je dakle jedina hrvatska općina (sa seli i Mučindrof i Pervane), kade ÖVP ima već od 50 posto glasov. Med 40 i 50 po­sto Narodnjaki imaju u Pinkovcu, Bandolu, Filežu, Velikom Borištofu, Čajti, Bijelom Selu i u Novom Selu, a naj­ma­nje s 13,3% u Cindrofu.

 

FPÖ je u Pandrofu i u Otavi dostao već od 25 posto glasov. U Pandrofu 27,6%, u Otavi 26,3% i u Vorištanu 20,5% i u Štikapronu 19,5%. Najslabiji su Slobodari bili u Čembi i u Stinjaki sa 6,6%.

 

Zeleni su ovput bili najčvr­šći u Vulkaprodrštofu s 13,3 posto, u Vorištanu s 10,8%, u Cindrofu 10,6%, u Celindofu 10,4% i u Pajngrtu 10,2%. Naj­slabiji su Zeleni pri ovi izbori bili u Bijelom Selu i u Klim­puhu s 2,7 posto glasov.

 

NEOSI su pri izbori za Europski parlament 25. maja bili najčvršći u Celindofu sa 6,6 posto, u Pandrofu s 5,8%, u Štikapronu s 5,7 %, u Vorištanu s 5,3% i u Trajštofu s 5%.
Točne rezultate iz svih hrvat­skih općin i sel se more najti pod http://volksgruppen.orf.at/hrvati/tags/izbori

 

(uredn.)

 

Kategorije

Slike