Morebit poznate iz nimškoga jezika: „Damit wurde die Büchse der Pandora geöff­net“. O Pandorinoj posudi se pomina cijela Europa, a ne sa­mo Nimci. Englezi govoru, da se otvara Pandora’s box, kad naglo izbiju nevolje. Če­hi se pominaju o Pandorinoj škrinki, a Hrvati o kutiji.

Prvobitno Pandorina posuda u grčkoj mitologiji nije bila posuda, nego brneni vrč s poklopcem kot ga vidimo na sliki. Ako bi kanili biti točni, bi se morali po­minati o Pan­dorinom vrču, ali zbog krivoga prijevoda iz grčkoga jezika, se danas cijela Europa po­mina o Pan­do­rinoj po­sudi. Bi­lo kako bilo, ta po­suda je zviranjak svega zla na svitu! A zač? Sam bog Zeus je lipu i spametnu Pan­doru poslao na zemlju s brnenim vrčem, koga da nikako ne smi otpriti. Pra­voda ga je otprla. Da je Zeus u njega zlijao sva moguća zla, spametna Pan­dora naravno nije znala.

I tako da­nas človi­čanst­vo, ko je do on­da bilo srićno na svitu, mora pod­našati sve tuge i žalos­ti, strahote i bo­li, laži i razočaranja, betege i muke.

Pan­dorinu posudu pri­s­po­dab­ljamo s progon­stvom iz paradi­žoma, a znati­željnu Pan­doru s po­hot­ljivom Evom.

Kategorije