Katalonija i dalje nima premijera. Pokušaj da se u četvrtak, 22. marca uvečer izabere Jordi Turull, bivši glas­nogovornik bivše vlade, propao je na glasanju.

KATALONIJA — Ova šp­a­njolska provincija dalje nima premijera. Pokušaj da se u če­t­vrtak, 22. marca uvečer izabere Jordi Turull, bivši glasnog­o­vornik, portparol bivše vlade, propao je na glasanju. Dostao je 64 glase, tj. dva manje od ne­ophodne većine.

Protiv je glasalo 65 poslanikov, a četiri su bili uzdržani. Rič je o pripadniki „Kandidature narodnoga jedinstva“ ki su i najavili da nećedu podr­žati Turulla iako su treti član separatističkoga bloka. Pred­sjednik parlamenta R­o­ger Tor­rent i Ramió zakazao je, pre­ma pravilniku, novu sje­d­nicu za subotu, 24. marca. Ta­da je bila dovoljna prosta većina, je­dan glas već „da“ od „ne“, ali sudeći po glasanju u četvrtak uvečer nije prošlo. Osim toga, u petak se je u Madridu tribao pojaviti pred sucem Pab­lom Ljarenom ki jur pelja postupak protiv ka­ta­lon­skih peljačev od kih su neki u za­tvoru.

Čini se da je hitno sazivanje sjednice katalonskoga Parlamenta manevar ki Turulla tri­ba dopeljati pred suca kao pr­e­mijera. Španjolski sud je jur spričio izbor Carlesa Puidgemonta i Jordija Sancheza a sada je dopeljao u pitanje i kan­didaturu Turulla.

(uredn.)

Kategorije