Gerištofka mag. Viktorija Kuzmić (23) je odibrana u prošireni odbor Saveznoga zastupničtva mladih. Pri generalnom spravišću četvrtak, 23. marca su Viktoriju Kuzmić, kako i sedam drugih zastupnikov omladinskih organizacijov odibrali spomenuti u prošireni odbor. Uza to su odibrali četire čla­ne užega odbora na čelu s Julijom Herr od Socijalisti­čke mladine i Kristijanom Zollom od Mlade ÖVP.

ŽELJEZNO — 23-ljetna mag. Viktorija Kuzmić iz Gerištofa se jako veseli, da je u proširenom odboru ove za nju jako važnu i veliku organizaci­ju za mladinu i dicu. Ona ka­ni u tom gremiju zastupati interese gradišćanskih Hrvatov iako je delegat društva Dičji svit, je rekla Viktorija Kuzmić. Manjine bi mogle biti prezen­t­nije unutar društva i onde su­djelovati, je rekla za Hrvatsku redakciju ORF-a Gradišće. La­ni, 15. oktobra su ju pri kotar­skom spravišću u Racindrofu, pri kom su delegirani odibrali novi odbor, odibrali za novu predsjednicu Mlade Narodne stranke u kotaru G. Pulja. U toj funkciji Viktorija Kuzmić je naslijedila Patrika Fazekasa.

Viktorija Kuzmić je jur lani sa Saveznim zastupničtvom ml­adih bila u Strassbourgu u Francuskoj pri Europskom sastanku mladine (European Youth Event) i je onde bolje upoznala ljude i djelovanje dru­štva, ko se na primjer angažira protiv rasizma, za bolji stav žen i za interese mladih ljudi. Savez zastupničtvo mladih ka­ni si u ovoj periodi izmisliti te­me za dojduće ljeto, u kom će Austrija preuzeti predsjedni­čt­vo u Europskoj uniji. Oni da se kanu zalagati za mladinu i dati političarom ideje, naravno i na manjinskom polju, veli Viktorija Kuzmić.

(uredn.)

Kategorije