­Ako zagrizemo u ljutu papriku, ćutimo jaku, užarenu bol. Počnemo se potiti i suziti. M­orebit vam je jur gdo re­kao, da se neka napijete mli­ka. Ali zač upravo mlika? A pak: Zač su ljute paprike lju­te? Glavni krivac je supstan­cija zvana kapsaicin. Kapsaicin nima farbe, a ni ne duši. Kad pojimo ljutu papriku, se kapsaicin veže na odredjene receptore u naši usti.

Oni imaju zadaću regulirati tje­lovnu temperaturu. Zvana to­ga su oni odgovorni za našu ćutljivost na vrućinu i bol. Ovi recep­to­ri prepoznavaju piliše i ji­li­še, ki su vrućiji ne­go 43° C. Oni znaju i to, ka­da je neš­to gorko ili kiselo, a narav­no i ljuto. Kad se kapsaicin veže na te receptore, neuroni mož­djanom šalju signal, da je u našem tijelu nešto, ča mu more škoditi. I tako moždjani počnu slati kemijske signale tijelu, da bi ono škodljivu supstanciju čim prlje odstranilo iz tijela. Brzo nam curi nos i javljaju se suze. Instinktivno kanimo popiti nešto hladnoga. Zač je optimalno mli­ko? Kapsaicin se rastvara u mliku, i ve­ljek ćutimo ­­­po­­­­laš­­­­­­ći­­­nu. Kapsaicin se ne veže za vo­du. Su­pro­tiv­no, vo­da ga samo još već pr­o­širuje po re­cep­tori ust i bolni oganj u na­ši usti nas­taje još jači. Mlični produkti sadržavaju i protein kazein, ki kapsaicin još i privl­a­­čuju, da bi ga brzo rastvorili!

Kategorije