Bečka djelatna zajednica za pitanja narodnih grup-Institut za narodne grupe (DZ) u ko­n­ferenciji za novinare je u ne­obično jasnoj i oštroj kritiki izrazila svoje nezado­voljstvo s nacrtom za novi Zakon o narodni grupa, ko­ga je izdj­e­lalo i predložilo Savezno kancelarstvo. Povo­dom izb­o­rov u Nacionalno vijeće 29. septembra DZ je konfrontirala svih šest u Pa­r­lamentu zastupane političke stranke s novimi temelji za moderno pravo za narodne grupe. Četvrtak su prezentirali rezultate odnosno odgovore ke su dostali na pitanja „Ča narodne grupe nisu te­ma u izbornoj kampanji?“ Kako je naglasio predsjednik DZ, dr. Heinz Tichy jedino ča ima smisla je jezična i kulturna autonomija narodnih grup u Austriji — a ne da se ponižu na razinu jedno­stavnoga civilnoga društva. 

 

BEČ — Član pred­sjedničtva DZ-a, Bsc Štefan Pauer je uz os­talo rekao pri kon­fe­ren­ci­ji za novinare, da je bilo jako malo za­nima­nje strankov za narodne gru­pe i interes da bi u­opće odgovorili na pitanja na­rodnih grup. (Stav Sebastijana Kurza [ÖVP] i Josefa Osterma­y­e­ra [SPÖ] smo objavili u Hrvat­ski novina u br. 33./34. od 23. augusta; op. ur.) 

 

Št. Pauer je kritizirao i iz­bor­nu kampanju političkih str­a­nak i je predložio kao temeljnu točku, da se konstituiraju sve priznate narodne gru­pe kao korporacija javnoga pr­ava (öffentlichrechtliche Körperschaft). Uza to potribuju, da „se osigura vridnost pinez, ke društva narodnih grup dostaju za svo­je djelovanje“ (Wertsicherung). Cilj je DZ, da, naravno u suradnji s drugimi narodnosnimi društvi, želju u vladi buditi zanimanje za na­rodne grupe. K­a­ko je Pauer nadalje ustanovio „u zadnji ljeti naime podupiranja nisu prilagodili inflaciji“. Osebujno važ­no mu je i to, da društva za vrime dostanu ispla­ćeno pod­upiranja za svoje projekte. DZ kani, da svojimi pred­logi budi zanimanje za pitanja narodnih grup u novoj vladi. Nadalje da tribaju i pametno riješenje, u vezi s priznavanjem nove narodne grupe u Austriji, je potribovao Heinz Tichy.

(ur.)

Kategorije

Slike