Danas se naše djelo plaća pi­nezi. Djelači, ki su pred 5300-imi ljeti zidali mezopotamske palače su bili plaćeni pivom. To je bilo još vrime, kad se je trgovalo minjbom (Tauschhandel). Dva trgovci su mi­njali svoje produkte, ki su otprilike bili isto vridni. Jedno od sredstav plaćanja je bilo i pivo, morebit najstarji alkoholnih piliš človičje povijes­ti. Dokaze o plaćanju pivom su znanstveniki otkrili na pločici, na koj je to bilo dokumentirano ­klinastim pismom (Keil­schrift). 

Tu pločicu su na­šli u starom mezo­potam­s­­­kom­­ gra­du Uruk u današ­njem Ira­ku, uz rijeku Eufrat. Na toj pločici je prikazana ljudska gla­va sa zdjelom, ka iz krugljice pi­je pi­vo. Uzato je na pločici napisa­no, koliko dnevnih porcijov piva su pojedini djelači dostali na dan kot pla­ću. To je vjerojatno najstarji obračun plaće u povijesti, ki je već nego pet tisuć ljet star.

Ova pločica se čuva u zbirki British Museuma i ona je jedina pivska pločica i najstarji dokaz za plaćanje djela pivom. I dr­u­ge civilizacije, ne samo Sumerci, su plaćale pivom, ose­bito stari Egip­ća­ni, ki su djelačem za gradnju pirami­dov plaćali 4 do 5 litrov piva dnev­no.

Ov običaj se je pri­držao do sridnjega vijeka.

Kategorije