Europa stari, a to je i u austri­janskom trendu. Kod nas sve već ljudi umira, a manje ih se rodi. S tim se broj starjih ljudi povećava, a broj mladih smanjuje. Ti podatki pridonašaju stilu žitka, u kom mladost nastaje pravi kul­t. Morebit da upra­vo sve manji broj mladih ljudi uti­če na elitarni položaj mla­dine u našem društvu. Muzika, moda, mediji, mar­keting, sve se orijentira prema mladomu človiku. A mladi človik mo­re konzumirati po­nudjeno zato, kad mu to finan­ciraju njegovi starji i staristarji.

Na starje, dvi starematere i dva stareoce mnogokrat dolazi samo jedinče. To znači da se šestero ljudi koncentrira na jednu mladenku ili jednoga mladenca. Onda je lako jedinčetu ispunjivati želje. Sve ča si zaželji, dostane, ar njego­vi patroni velu „prlje toga ni­smo imali, neka ona ima“. Prlje se je živilo skromnije i nije se mislilo na nikarkove marke/ brende ili i na dizajnersku pra­tež. Nije bilo ni trgovačkih cen­trov, ki sada kot nore gljive niknu u svakom varošiću. U takovi kupovni centri čujemo sprokšenu dicu plakati, kad ni­su dostala ono, ča bojse svi u razredu jur zdavno imaju. Za večernje izlaske mladi ljudi no­si osebujnu pratež. Njev ekskluzivni žitak rado financiraju srićni roditelji, ki su tako bogati, da im moru ispuniti svaku želju, ar imaju samo to jedinče! „Pod stresom je, škola je teška“, se opravdavaju starji za arogantno ponašanje svoje­ga princa ili princeske. „Pod stresom je, danas je študijum težak“, se oprav­davaju stare­matere i starioci za njevo financijsko podupiranje. Kadakoč se priključi tomu “protektoratu” i ki-ta stric ili ka-ta uj­na prez vlašće dice pak nećaku ili nećakinji ispunjuju daljnje želje. „Pod stresom je!“, veli stric, „ar nima novi hen­di!“. „Pod str­esom je, kad ona jedina ni­ma xy, a u nje razredu svi ima­ju!“, veli skrbna uj­na. Tako stric i ujna, starji i staristarji sebe tišu tim, kako teš­ko je danas mladim ljudem, kad su zbog imidža u društvu prisiljeni na konzumiranje prez kraja. Tr­govci si u me­djuvrimenu ri­baju ruke. Mla­di ljudi, ki još nimaju čvrsto­ga karaktera, su naivni. I tako je na nje usmirena reklama, kad su oni ti, ki će­du rasipovati pineze, ke si ni­su sami zaslu­žili. To je marketinški trik. Starja generacija, ka tuguje za lipotom tijela, non­stop čuje go­voriti, da je mogu­će pomladiti se s plastičnom operacijom. Žene si daju zdvi­gnuti prsi, poravnati regme na obrazu, a mu­ži presadjivati vla­se. I stari danas kanu izgledati mlado. Starost je out, mladost je in. 

Starenje je samo za hrabre, ki nisu nasjeli na propagan­du onih, ki prodavaju lipotu u krema i sa skalpelom. Distinguirano staru oni ljudi, ki investiraju u lipu dušu i stavljaju u fokus smisao žitka, koga sigurno ne moremo kupiti u nijednom kupovnom centru.

(Agnjica Schuster)

Kategorije