Flamingoi su lipe velike tro­p­ske ptice, poznate po imenu plamenac. Plamenac se zovu zato, kad im je farba spodo­b­na plamenu. Oni živu u Južnoj Ameriki i Afriki, ali i u tepliji mjesti južne Europe i zapadne Azije. Kod Vre­de­na na Nimško-Nizo­zemskoj gr­a­­nici živi mala kolonija plame­nac. To je naj­sjevernija kolonija na svitu.

Flamingoi živu u veliki jati u plitki močvara i laguna, kade je ekstremno vruće i kade su natronska jezera, čija voda je kot lušija. Flamingoi su dobri plivači, ali najvolu biti na široki blatni ubrovi. Farba njevoga perja izgleda kotno mrkva, odvisno od toga, koliko karotinoidov požeru s hranom. Karoti­no­i­di su žutkasto črljeni pigme­n­ti. Mladi flamingoi pak oni, ki s hranom ne dostaju dost karotinoidov, imaju bijelo perje. Plamenci i štroki, ki imaju dužičke tanke noge ra­do stoju na jednoj nogi. Kad puše vjetar bi oni izgubili preveć tepline prik golih nog, zato si jednu nogu shranjaju med perje, ko je dobar izolator. Ta polo­žaj plamencu ili štroku nije naporan, ar za sta­janje ne hasnuje mišiće.

Kategorije