Školarice i školari hrvatskoga jezika u gimnazija u Že­ljeznu i Matrštofu pod pe­lja­njem mr. Angelike Kornfeind, mr. Katarine Zvonarić i mr. Ivana Rottera su bili na četverodnevnom studijskom put­o­vanju u Zadru na hrvat­skom Jadranu. U slje­dećem će­mo ob­javiti dnev­nik n­e­kih školaric i školarov o ovom poučnom putovanju pri pr­e­div­nom vrimenu i kako uz odlično dru­že­nje ta­ko i uz infor­m­a­tivno vodjenje.

 

Prvi dan, četvrtak, 4. lipnja ’15.

Karlo, Sanel, Attila, Bernd, Niki

Vozili smo autobusom od gimnazije Kurzwiese u Želje­z­nom do Zadra u Hrvatskoj. St­igli smo oko pet sati u Za­dar. Prvi put smo viđeli more s autoputa kod Maslenice. Smjes­ti­­li smo se u hostelu i onda smo otišli u grad. Turistički vodič Ivica nam je puno rekao o arhitekturi i povijesti Zad­ra. Poslije divne večeri smo se sastali na mostu ispred poluotoka. Iš­li smo pješice uzduž oba­le natrag u naš hostel i bilo je jako lijepo. To je bio jedan od najlje­pših dana u Hrvatskoj. Sti­gli smo kratko prije ponoći u hostel. Tako se ovaj dan pri­bližio kraju.

 

Jakob B., Paul, Jakob S., Thomas, Ognjen, Štefan

Krenuli smo u 8 ujutro. Pokupili smo još dvije učenice u Mađarskoj, bolje rečeno u Ko­ljnofu. Prva pauza je bila oko 10 sati. Poslije pauze smo se svakome predstavili. Naše putovanje je trajalo 10 sati u­k­upno. Stigli smo oko 18.00 sati i otišli u naš hostel gdje smo se presvukli jer smo se u busu iznojili. Oko 7 smo krenuli busom u stari grad. Na Trgu pet bunara nas je čekao vodič. On nam je puno interesantnih stvari pokazao koje su bile na primjer: stare rimske zidine i gradska vrata, crkve, park i Morske orgulje. Tako­đer nam je Ivica, tako se je zvao naš vodič, pokazao turističku atrakciju, Pozdrav Sun­cu. Na kraju dana smo imali slobodno vrijeme i to smo iskoristili za popiti piće i gledati more iz kafića. Oko jedanaest smo došli natrag u hostel i zaspali smo brzo. 

 

Drugi dan, petak, 5. lipnja 2015.

Katja, Dora, Jessica, Andrea, Ana

Drugi dan je bilo tako da smo imali u osmi ručenje. Po­tom smo prošli u varoš. Vidili smo crikvu sv. Šimona, crikveni zvon i muzej zlata. U mu­zeju smo imali stručno pelja­nje, a peljale su nas dvi kolud­rice, benediktinke. One su nam mogle čuda povidati i bilo je jako interesantno. Kad smo bi­li na zvoniku katedrale sv. Stošije (Anastazije), smo imali pogled prik cijeloga grada. Na­večer smo mo­g­li pojti jisti u gr­a­du i razgledavati centar gra­da. Bio je jako lip dan. Kroza to da je bio jako lip i sunčan dan, mo­gli smo poj­ti i na pla­žu i se ku­pati u Jadranu.

 

Ivana, Tina, Ale­ksandra, Nives, Marina, Katarina

U petak smo ustali u sedam i otišli na doručak. Zatim smo se svi okupili i krenuli u obila­zak Zadra. Prvo smo otišli do sveučilišta gdje smo dobili ne­ke informacije o toj instituciji i saznali o mogućnostima uče­nja hrvatskoga jezika u Zad­ru. Nakon toga smo otišli u ribar­nicu Zadra i vidjeli raznovrs­ne ribe. Iduće što je slijedilo je bilo penjanje na 180 stepenica da bi se popeli na visinu od 56 metara i uživali u divnom pogledu preko cijeloga Zadra. U samostanu benediktinki pogledali smo sve velike vrijednosti poput relikata u sr­ebru i zlatu. Time je završio teoretski dio i otišli smo na ručak. Oko pet sati smo došli u hostel i imali mogućnost da provedemo naše slobodno vri­jeme na plaži. Bio je vrlo interesantan dan.

 

Treći dan, subota, 5. lipnja 2015.

Nadine, Sophia, Judith, Natalie

Od osam sati smo imali do­ručak do devet sati. Poslije to­ga smo razgledavali grad Nin. U Ninu smo bili u solani Nin. Zatim smo u jedan sat išli ru­čati do dva sata. Od dva sata do pet sati smo se kupali na o­toku Viru. U pet sati smo krenuli prema Zadru. Kada smo tamo stigli, mogli smo se ili još kupati ili ići u grad. Bi­lo je jako vruće, tako da nismo bili u sobama, nego smo sjedi­li vani, ali prije ponoći smo svi trebali biti u hostelu.

 

Grad Nin (gh)

Agnes, Esmeralda, Silvija, Veronika, Alice

Treti dan smo bili u gradu Ninu. Onde smo išli kroz sta­ri grad. Jedna žena, ka se je zva­la Lara, peljala nas je kroz grad i povidala nam je o povijesti grada Nina. Potom smo išli u muzej soli i u solanu Nin. U muzeju smo vidili kako se dobiva sol. Onda smo išli jisti u restoran Sokol, jili smo šokol (ninski mesni špecijalitet), me­so od roštilja, pomfrite i salatu, a za desert smo imali pala­činke. Jako dobro smo jili. Re­storan Sokol znamo nek preporučiti. Kašnje smo se odve­zli na otok Vir, onde smo se mogli dvi ure kupati i sunčati. Potom smo se odvezli domom i smo imali slobodno vrime. U osmi su se oni ki su kanili vozili busom u grad. 

 

Annika, Laura, Katharina

Treći dan smo u sedam sati ustali. Doručkovali smo pola sata kasnije i se vozili u devet sati do grada Nina. Naš turis­tički vodič je nama pokazao grad Nin. Na otoku Viru smo bili na moru i ležali smo na pla­ži. Ali prije toga smo pogleda­li solanu u Ninu. Poslije toga smo bili jesti ćevapčiće. Poslije ručka smo se vozili do hotela i bili smo se opet kupa­ti. Nave­čer smo bili u gradu na večeri. Prik Slunja (Rastoke) smo se nedilju vratili u Gradišće i dob­ro stigli navečer u Željezno.

 

(p)

 

Kategorije

Slike