Potom kad je predsjedničtvo austrijske udruge „Počasni Bleiburški vod“ u skladu s mjerami za spričavanje šire­nja koronapandemije otpovi­dalo ovoljetnu komemoraciju na Bleiburgu, Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Au­striji obilježilo je u subotu, 16. maja ujutro 75. oljetnicu Bleiburške tragedije kratkim posjetom veleposlanika Daniela Glunčića i nekoliko su­radnikov Veleposlanstva Loj­baškomu polju kade su uz prethodnu najavu nadležnim upravnim vlasti i nadležnoj policiji tr uz pridržavanje pro­pisanih mjerov zašćite od širenja Covid-19 zaraze odali počast žrtvam Križnoga puta.

PLIBERK (BLEIBURG) —Na mjestu središnjega spomen obilježja održana je tiha ko­me­moracija uz polaganje vijen­cev, paljenje svić i molitvu, pri čemu je veleposlanik Glunčić položio vijence i u ime Hr­vat­skoga sabora i Vlade Republi­ke Hrvatske, tr u ime Velepo­slanstva RH u Austriji“, stoji u službenom priopćenju veleposlanika Daniela Glunčića, posebnoga izaslanika Hrvat­sk­o­ga sabora i Vlade RH u Pliberku u južnoj Koruškoj.

„Prije 75 ljet, u vrtlogu po­bojnih dogadjanj, s Lojba­ško­ga polja je krenuo marš smrti u komu je od Pliberka prik Sl­o­venije tr duž cijeloga Križnoga puta od strane tadašnjega peljačtva Jugoslavenske voj­ske i uz znanje i koordinaciju ondašnjega komunističkoga pe­ljačtva, mučki ubijeno već desetin tisuć ljudi. Pored razo­ru­žanih vojnikov, likvidiran je velik broj civilov, med kimi su bile i brojne maloljetne žrtve, i to ne samo Hrvatov već i pri­padnikov drugih nacionalnosti. Pobijeni su bez sudjenja i pra­va na obranu, protiv svih va­že­ćih odredab Ženevske kon­ven­cije.

Polaganjem vijencev ispred spomenika na Lojbaškom po­lju ne odaje se počast ni jednoj ideologiji, niti nekoj odre­dje­noj vojnoj opciji, već je ko­me­moracija naminjena isključivo žrtvam ke su po kraju boja mu­čki pobijene u maršu smrti.

Tim veće su iritirajući, ne­razumljivi i u potpunosti ne­pri­hvatljivi pokušaji instrum­en­ta­liziranja komemoracije od stra­ne nekih pojedinih sudionikov prošloljetnih komemoracijov, ki i nadalje „živu u prošlosti“ veličajući propalu ideologiju kako bi instrumentalizirali ko­memoraciju. Ne željeći prihva­titi i razumiti stvarni smisao spominjanja na žrtve Križnoga puta i sv. maše zadušnice, ta­kovi pojedinci nanosu veliku škodu percepciji komemora­c­i­je u austrijskoj javnosti. Njim spominjanje na žrtve nikad ni­je bilo primarno, već su svojimi provokacijami, ke su puni­le medijska izvješća, dopeljali do paušalnih i pogrišnih osudov pliberškoga okupljanja u austrijskoj javnosti tr etiketira­nja fašisti skoro svih sudio­ni­kov skūpa spominjanja na žrt­ve Pliberške tragedije. A to po­najveć boli potomke žrtav kao i sve Hrvate u Hrvatskoj i iz­van nje ki sućutu s onimi oso­bami ke su prošle strašne dogadjaje na Križnom putu.

Svaki nacionalizam, fašizam, antisemitizam, kao i ideologije ke su iz njih proizašle, zaslu­žu­ju najoštriju osudu. Protiv njih se proaktivno triba boriti svi­mi sredstvi javnoga osviš­ći­vanja.

U tom smislu je, vezano uz komemoraciju u Pliberku, kroz suradnju hrvatske i austrijske strane protekla dvoja ljeta do­šlo do pozitivnih pomakov ki su krajnje onemogućili ma­ne­varski prostor onim kim je na­mjera instrumentalizirati  pli­berški skūp u svoje svrhe na­no­seći tako škodu ugledu Hrvat­ske i Hrvatom u Austriji“, isti­če veleposlanik Glunčić u svo­jem izvješću.

(Snježana Herek)

Kategorije

Slike