Petar Tyran

Koliko puti smo se jur o tom mokirali i se špota­li pred svim i govoračem i spikericam i Orf-u, ako hr­vatska imene sprogovaraju po nimšku dakle „germanski“. Koliko puti nam se — naravno samo onim ke to i zaista boli — vlasi nastavljaju, ako nositelji hrvatskih prez-, da­kle obiteljskih imen ova svo­ja imena sprogovaraju po nim­šku, dakle s u sredini imena ne sprogovaraju kao š a kraj­no ts ne kao ć ili barem č (npr. Resetarits ili Stipsits — a ne kako bi bilo pravilno Rešetarić ili Stipšić i druge). Ali to, naravno, valja i za hrvatska prezimena Berlakovich i Hergovich, i druge) u ki se to krajno ch sprogovara po nimšku, a ne npr. po engle­sku, ili znamda još i, kako bi bilo pravilno, po hrvatski da­kle s fonemom, glasom č.

Sada nam je Pete Buttigieg, američki političar i kandidat za pred­sjednika Sad-a po svo­joj volji s malteškimi korijeni, otvorio novu, dodatnu mogućnost, kako bi svi oni, ki se sramuju svojega hrvatskoga prezimena ili ga, ako ga jur ima­ju, on­da ga ba­rem svom silom kanu germanizirati, m­o­­ru el­e­gantno riješiti svoj prob­lem i kriti svoje pomanjkanje samopouzdanosti i samosvisti. Moru se ubuduće pisati Hergovieg, Rechetarieg ili pak Stipchieg. Mi Hrvati i Hr­vatice bi to odmah prepo­zn­a­li kao „naše“ ime. Nositelji ta­ko pisanoga imena bi se digli na razinu američkoga pred­sjedničkoga kandidata — sve jedno je li je gay ili hetero, ili znamda trans ili uniseksu­a­lan — i bi u većinskom dru­št­vu (u nas nimškom) elegant­no krili svoje hrvatsko po­ri­jeklo. A svi ki su dosada to ime krivo sprogovorili, hoteć ili iz pomanjkanja obrazova­nja i samopouzdanja ili jed­nostavno iz antipatije pre­ma svojim hrvatskim korijenom, bi sada isto elegantno mogli obajti svoj kompleks a pred svim i pravilno sprogovoriti ova imena. Glušali bi hrvat­ski, iako imena sprogovaraju po englesku. A gdo bi si jur dao reći, da ne zna engleski. Tu sramotu si nijedan/nijedna ne bi dozvolio/la priznati.

Sada si predstavite da gdo — polag onih ki tvrdu da se njevo prezime mora sprogogovoriti kako se piše — na radiju ili televiziji prezime slav­noga Shakespearea tako spro­govaraju kako se piše, dakle ša-kes-pe-are, mogao/la bi na­staviti svoju karijeru u ovom uglednom našem poduzeću maksimalno kao kabaretist, ali već ne kao urednik/ca ili spiker/ica. Nažalost u Gradišću ne nalazimo to ta­ko m­­i­lozvučno i slavno ime Shakes­peare, zato niti ne morem o­cijeniti kako bi npr. na Orf-u sprogovorili ako bi nositelj to­ga imena potribovao da se m­ora tako (po nimšku) spr­o­govoriti kako se piše.

No, pokidob najvećim dijelom nisu pripravni ni hrvat­ska imena sprogovoriti po en­gle­sku, moglo biti rješenje da je pišemo po maltešku. Hrvatom bi bila kost na mjestu a nosi­telji dotičnih ime se mo­gli pak dičiti tim prezimenom!

Kategorije