Nedavno, 25. novembra  je školski dir. u m. Franjo Pajrić svečevao svoj 70. rodjendan. U 1964. ljetu je postao peljačem doma kulture u domaćem Koljnofu a 1990. ljeta pak predsjednik Hrvatskoga društva u tom tada još znatno jačem hrvatskom selu kraj Šoprona. Ovo predsjedničtvo je predao 2002. ljeta u mladje ruke, naime Ferija Grubića, kašnjega načelnika Koljnofa (Fidesz).
Franjo Pajrić je u selo doprimio tambure još za dibokoga komunizma a o tom zna puno povidati, kako komunisti nisu željili da koljnofski Hrvati suradjuju s Hrvati u Austriji niti da primu pomoć od susjednih kapitalistov. Naime je bilo predvidjeno da im Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću pokloni tambure i da je na granici kod Klimpuha preuzmu. Ali po nazivu iz Budimpešte su Koljnfoci na čelu s Franjom Pajrićem ipak odustali od toga — jer je politički pritisak tada bio vrlo jak i moglo se ocijeniti, kakove negativne posljedice bi to imalo za Koljnofce i Hrvate u Koljnofu, a pred svim i za pojedince.
Franjo Pajrić zna puno povidati i o tom, kad su hrvatsko društvo i jačkari smili putovati prik granice, ali se pak nisu već svi vrnuli najzad u Ugarsku. Bilo je zbog toga pak dosta dugo vrlo oštrih teških političkih natezanj. Ali sve to je pak završilo u demokratizaciji i padom željeznoga zastora i bodljikave žice. A tim su se otvorile nove mogućnosti suradnje s austrijskim Gradišćem. Od 1990. ljet je Franjo Pajrić bio direktor Osnovne škole »Mihovil Naković«, dokle je pak 2001. ljeta išao u mirovinu. Danas se pretežno bavi vrtljarstvom i malim vinarstvom a još uvijek je rado vidjen gost pri različni hrvatski priredba i sastanki i okrugli stoli. Najsrdačnije čestitamo i željimo jubilaru još puno zdravlja u srići i zadovoljstvu uz njegovu hižnu družicu Anku. Živio!            (uredn.)