U gradišćanskoj delegaciji, ka je petak, 13. septembra službeno pohodila ma­djar­skoga premijera Viktora Or­bána bili su Herbert Oschep peljač ureda zemaljskoga poglavara, direktor Zemaljsk­o­ga ureda Ronald Reiter, zem. savjetnik Heinrich Dorner i zem. poglavar Hans Peter Doskozil, s njimi je bila i au­strijska veleposlanica u Budimpešti Elisabeth Ellison-Kramer. Sa strane Madjar­ske su bili nazoči premijer Viktor Orbán, madjarski ve­le­poslanik u Beču Andor Na­­gy, Levente Magyar, ma­djarski državni tajnik za prik­grani­č­nu suradnju, Zsig­mond Pe­rényi, državni tajnik za od Europske unije financiranje razvojne projekte i Ciprián Farkas, kandidat za načelni­ka Grada Šopron.

BUDIMPEŠTA — Tema razgovorov petak, 13. septembra u Budimpešti su bili prikgranični istraživački projekti, prikgranične prometne veze kao i kulturne kooperacije. 

Zemaljski poglavar Gradiš­ća Hans Peter Doskozil kao i zemaljski savjetnik za promet Heinrich Dorner (obadva Spö) na vrhu gradišćanske delegaci­je sastali su se u Budimpešti s madjarskim premijerom s Vi­k­torom Orbánom, u čijoj delegaciji su bili i madjarski ministar za promet László Palković i državni tajnik za promet László Mosóczi. 

U centru razgovorov su sta­li bilateralni projekti istraživa­nja i visoke škole a pred svim i prikgranična izgradnja raličnih željezničkih vezov, npr. Fertö­szentmiklós-Niuzalj/jezeru, u­brazavanje željezničke veze B­udimpešta-Beč, kao i predvi­djene veze brzih cest kao i iz­­gradnju M85 na madjarskoj stra­ni a tim i A3, ili u lokalni promet na ograničeni granični prijelazi. 

Tema uz službeni objed s premijerom Orbánom uz kul­t­­uru i suradnju je takaj bio pro­met na željeznički tračnica i na cesti.

Kako je rezimirao Hans Pe­ter Doskozil „Bila je to dobra klima razgovora a mogli smo i razminiti puno informacijov i definirati smo mogli stajališ­ća. Gradišće i Madjarska do­bro sudjeluju, i dogovorili smo se, da ćemo dalje intenzivirati ovo partnerstvo i medjusobnu komunikaciju.“

Kako je naglasio zem. sav­jet­nik za promet Heinrich Dor­ner, dogovorili su djelatne gru­pe u područji istraživanja i ra­z­vitka kao i obrazovanja. Na p­o­dručju prometa našli smo do­bre polazne točke ali još su potribne daljnje diskusije. S pogledom na izgradnju M85, ka križi i koljnofski hatar i se punom snagom gradi okolo Šo­prona do graničnoga prijelaza kod Klimpuha — a povezano s tim i izgradenju autoceste A3 na austrijskoj strani jasno je rekao Doskozil „…jasno smo definirali naše stajališće, da produženja toga autoputa na strani Gradišća neće biti. Da bi intenzivirali suradnju i na­šli rješenje, zato su predvidje­ni daljnji razgovori.

To je zasada jasno rješenje: Madjarska gradi autoput i će ga zgotoviti u dogledno vrime do graničnoga prijelaza kod Klim­puha. Onde će se ov autoput na austrijskoj strani granice pak sužiti na dvi tračnice, po jedna u svaki smir. Koliko će npr. Europska unija pak priti­snuti na Gradišće, da od­stra­ni ov čvor med Vulka­pro­dr­štofom i Klimpuhom je zasada još otvoreno.

(uredn.)

Kategorije

Slike