SVETI MIHALJ — Vrimenske neprilike ove jeseni bile su uzrok da GŠ Sveti Mihalj nije mogla kao navadno u septembru održati od školarov obljubljeno pišačenje u „Clusius-park prirode“. Ali 10. novembra je ipak bilo tako daleko. Dica prvih i drugih razredov vozila su se u Urbersdorf kod Novoga Grada, da proširu svoje znanje o prirodi. Učeniki/ce čuli su puno svega o ovom prirodnom rezervatu, ki je imenovan po poznatom nizozemskom botaničaru Carolusu Clusiusu. Ova zanimljiva ličnost boravila je pred već od 400 ljet u Novom Gradu kod grofov Batthyányjev. Osobito oduševljeni bili su školari od konjev. Gospodin učitelj Holzinger, ki već ljeta dugo uzgaja konje, je dici na interesantan način povidao o ovi živina. Učeniki vidili su i druge životinje, kao na primjer divlje svinje, koze, ovce, bivole, divljač, ali i puno jesenskoga stabalja, grmlja i različnih biljkov. Uza to su imali i mogućnost bolje se upoznati. Na kraju poučnoga pišačenja okripila su se dica pod 100 ljet starim hrastom kobasicami na ražnju, kruhom, krumpiri i pićem. Da je putovanje bilo za dicu — iako je prema kraju počelo kišati — velik doživljaj se ima u prvom redu zahvaliti kolegici Heleni Jautz, ka jur nekoliko ljet dugo organizira ovakove i slične priredbe.   (franjo)

Kategorije