GRAC — Slavistički institut na Karl Franzens-sveučilišću u Gracu nudi ov semestar predavanje o Gradišćanski Hrvati. Direktor Dvojezične savezne gimnazije u Borti, mag. Martin Živković ovo predavanje drži svaki utorak na odiljenju za bosanski, hrvatski i srpski jezik. Naslov predavanja je „Gradišćanski Hrvati« i u njem se slavist i studirani jezikoslovac Martin Živković bavi poviješću, jezikom i literaturom Gradišćanskih Hrvatov. Svega skupa 16 studentic i studentov pohadja ovo predavanje u Gracu. Kako veli Martin Živković, svi studenti, ki pohadjaju ovo predavanje vladaju bosanskim, hrvatskim odnosno hrvatskim jezikom, tako da on more predavati i na hrvatskom jeziku i ne na samo nimškom, kako je to napisano u sveučilišnom zapisu. Studentice i studenti da kanu dostati općenitu sliku o situaciji Gradišćanskih Hrvatov. Osebujno da je zanima razlika med standardnim i gradišćanskohrvatskim jezikom, veli Martin Živković, ki u svoji ura kani koristiti najnovija izdanja o literaturi Gradišćanskih Hrvatov i upotribiti novine i literaturu gradišćanskohrvatskih autorov. Martin Živković službuje jur 22 ljeta kao lektor na ovom sveučilišću u Gracu. Zadnji put je Martin Živković pred dvimi ljeti držao ovo predavanje na sveučilišću u Gracu. On misli, da će sveučilišće i nadalje svako drugo ljeto nuditi ovo predavanje o Gradišćanski Hrvati, jer postoji dost veliko zanimanje sa strane studentov. Je li će ponuda i nadalje postojati odvisi pravoda i od financijske situacije sveučilišća, je rekao Martin Živković za Hrvartski radio Orf-a Gradišće. On svako ljeto u jeseni drži i kružno predavanje, u kom se 90 minut dugo bavi s Gradišćanskimi Hrvati i je za studente sastavio i skript od deset stranic. Uz ovo direktor mag. Martin Živković jur deset ljet dugo drži svaki zimski semestar predavanje iz stručne didaktike.

Kategorije