Carles Puigdemont, bivši predsjednik katalonske vla­de, bio je 2017. ljeta glavni u organiziranju zabranjenoga referenduma o nezavisn­o­sti od Španjolske i posljedi­č­nom jednostranom progla­še­nju republike Katalonije. Dvoja ljeta kasnije u Belgiji iščekuje presudu svojim naj­bližim suradnikom. Vrhovni sud u Madridu je izrekao z­a­tvorske kaštige do 15 ljet za 12 dužnosnikov, med kimi su neki bili člani vlade kom je predsjedao. Dr­žavno odvjetničtvo ih je optužilo za pobu­nu, neposluh i korišćenje javnih pinez za organiziranje referenduma ki je bio zabranio Ustavni sud.

BARCELONA/MADRID — „Volio bih da ih oslobodu. Ne samo da opet budu s nami ne­go i zbog Španjolske. Bila bi to dobra vijest za Španjolsku. Za njenu reputaciju pravne dr­žave za demokraciju. Za Špa­njolsku kao državu a ne sudi onde kade nima zločina, či­jem pravosudju se more vjerovati“, rekao je 56-godišnji Puigdemont u svojem domu u Waterloou, 20 kilometrov od Br­u­xellesa. No ta velika želja nije se uslišila Puigdemontu i da bi se prekinulo peljanje politike prik pravosudja. „Pravosudje je neovisno o političkoj moći u Nimškoj, u Belgiji… tribalo bi i u Španjolskoj. Je li realno to očekivati? Pokazali su da s tradicijom nastavljaju i kaštige su izrečene.

Pritvoreni Oriol Junqueras, bivši potpredsjednik katalon­ske vlade i prvooptuženi, rekao je na sudjenju započetom u fe­bruaru da nije napravljeno ništ nezakonito. Da nima ničega u kaznenom zakonu prema če­mu bi bili krivi.

„Ima pravo. Dokle sam bio na vlasti, jako smo dobro pro­učili organiziranje i održavanje referenduma o nezavisnosti. U Španjolskoj to nije kazneno djelo“, tvrdi Puigdemont. „Još ni onda kada ga ustavni sud proglasi neustavnim“, nastavio je. „Druga stvar, nije se utrošio niti jedan euro javnih pinez na organiziranje referen­duma. Tako da ni ovde nima kaznenoga djela. Takaj smat­ramo kako nije bilo ni neposluha jer smo se pridržavali pra­va na samoodredjenje naroda. Ono je priznato u španjolskom ustavu“, dodao je.

Španjolski ustavni sud tvr­di da je referendum prema us­tavu zabranjen u bilo koj od 17 autonomnih pokrajin i stoga nezakonit.

„Samoodredjenje se nalazi u ustavu. Ustav veli, da kada postoji sudar odredbi, da prevladava medjunarodni sporazum, u ovom slučaju pravo na samoodredjenje. Ono postoji, veli, da svi narodi imaju pravo na samoodredjenje. Samo ča se to ne poštuje“, objasnio je.

„Nisam pobigao“

Kritičari optužuju Puigdemonta da je pobigao po proglašenju republike dokle se o­s­tali nalazu u teškoj situaciji u pritvoru ili uvjetnoj slobodi. On naglašava da nije. „Kada sam izašao iz Katalonije, nije postojao nikakov uhidbeni na­log niti me je tražio ikakov sud. Ja sam gradjan EU-a, slobodan, s mogućnošću kretanja“, re­kao je. Kada je Španjolska za njim bila raspisala europski uhidbeni nalog, veli, dobrovo­lj­no se javio belgijskomu pravo­sudju. Sada za njim nije raspi­sana tiralica. „Ja nisam jedini u egzilu. Mi smo medjusobno razgovarali i zaključili da je va­žno da vlada nastavi djelati prem mašinerije španjolskoga kraljevstva i njegove osvete, fantenja“, izjavio je.

Na njegovoj kući u Waterloou od dva kate, na otprilike 400 četvornih metrov, piše „Kuća Republike“. Onde odr­žava sastanke i pelja medjuna­rodnu kampanju.

(uredn.)

Kategorije