PINKOVAC — Po crikveni vrhunci božićnoga vrimena u Pinkovcu po dugoljetnoj tradiciji na Štefanju slijedu kao  muzički vrhunac dva božićni koncerti. Tamburaški orkestar i zbor Pinkovac (TOP) je i ovo ljeto privukao toliko ljudi iz općine i okolice, da su goste kumaj mogli smjestiti u doma­ćoj crikvi. Ali ov ambijent i kvaliteta izvedbe očigledno imaju poseban čar ki od lje­ta do ljeta začara sve već ljudi.

 

Predsjednica TOP-a Viktorija Wag­ner je mogla gostom pre­d­staviti atraktivan i ambiciozan program, koga je sastavio muzikalni peljač prof. Boris No­vak. Trsio se je, da zadovolji sve sloje unutar brojne publike, i tako je našao božićne ja­čke na četiri jeziki kao i instr­u­mentalne kusiće iz različnih žanrov. Veliki dio tih jačak je Boris Novak novo aranžirao u svojem karakterističnom sti­lu, koga su orkestar i zbori rado prihvatili. Uspješna je bila i priprava Hilde Jandrišević s dičjim zborom, ki je ovo ljeto još srčenije otvorio večer s ja­čkami „Ditešce nam se rodilo“ i „Süßer die Glocken nie klingen“. Šarolikost programa u Pinkovcu je i zasluga muške klape, ka je skupa s prof. Novakom uvježbala dvi nove bo­žićne jačke: „Dvorani neba“ i „Veseli se Majko Božja“.

 

Tamburaški orkestar je opet jednoč brilirao pri instrumentalni kusići „Na saoniku“ i „Jin­gle bell rock“, ali punoća zvu­ka ovoga ansambla i pri pratnji zbora kod mnogih slušateljev prouzrokuje naježanu kožu. Tako na primjer kod poznatih klasičarov „Feliz Navidad“ ili „Tri kralji jahahu“.

 

Pjevački zbor sām je predstavio dalmatinsku „Ovoga vri­mena“ a osobito zanimljiva je bila a capella verzija božićne himne „Tiha noć“. Ovako „sakrosnaktnu“ jačku novo aran­žirati je svenek pogibeljno, ali  publika je zahvalno primila aranžman prof. Novaka. Pri „Klanjam ti se Kraljiću“ i „Ha­ve yourself a merry little Christ­mas“ je Joahim Radaković s ganutljivim solopjevanjem po­jačao zbor i tim dirnuo srca publike. Burni aplauz na kon­cu je nagradio tamburaše i ja­čkare, ki su još nadodali dva kusiće. Stoprv onda su se mo­gli skupa s gosti okripiti pri agapi, ka je ovo ljeto zbog lo­čestoga vrimena bila u ognjogasnom domu. Pri vinu, čaju i kruhići su njegovali medjusob­ni kontakt. Razgovori se do­st­krat kreću jur o ljet­nom koncertu, jer će vrijeda početi vje­ž­banje za ov dogodjaj.

(rai)

Kategorije

Slike