Vili Jandrišić iz Pinkovca je 7. julija svečevao svoj 60. rodjendan. Javnosti je poznat kao peljač Top-a, Tamburaškoga orkestra Pinkovac. 38 ljet dugo je bio učitelj. U augustu će Vili Jandrišić stupiti u mirovinu. Podučavao je na glavnoj školi u Sv. Mihalju i u gimnaziji u Novom Gradu, a do prošloga školskoga ljeta na Dvojezičnoj gimnaziji u Borti i u Trgovačkoj akademiji u Santaleku. Podučavao je hrvatski jezik, vjeronauk, tjelovježbanje, ručni rad i tamburanje. U 1977. ljetu je utemeljio Top, Tamburaški orkestar i zbor Pinkovac. Na njegovu inicijativu su početkom 1990.-ih ljet i utemeljili Tamburašku muzičku školu jug. Momentano se Vili Jandrišić pripravlja na stalni dijakonat. Zaredjenje će biti 2012. ljeta. Kao dijakon će biti odgovoran za hrvatske fare. Mag. Jandrišić živi u Pinkovu, je oženjen i ima četveru dicu.

PINKOVAC — Pinkovčan Vili Jandrišić je 7. julija svečevao svoj 60 rodjendan. Djelovanje u svojem zvanju je s koncem školskoga ljeta završio i stupio u mirovinu. Kao kulturni djelač i borac za opstanak hrvatskoga jezika će ali nadalje aktivno djelovati na društvenom, kulturnom i duhovnom području.

Vili Jandrišić se je rodio 7. julija 1950. ljeta kao drugo od sedmere dice u Pinkovcu. Po osnovnoj školi u domaćem selu, u koj je dir. Kolarić spoznao njegove talente, je išao u gimnaziju Redemptoristov u Katzelsorf (Dolnja Austrija).

Po maturi je pohodio Pedagošku akademiju u Željeznu, ku je uspješno završio 1973. lj. i dostao zaposlenje na glavnoj školi u Sv. Mihalju. Onde se je svenek zalagao za razvitak dvojezičnoga podučavanja. Kasnije je počeo dodatno podučavati i na Trgovačkoj akademiji u Santaleku i Novom Gradu (hrvatski jezik) i na Dvojezičnoj gimnaziji u Borti (tjelovježbanje, geografiju i hrvatski). Ova škola mu je u prošli ljeti postala glavno djelatno mjesto. Uz podučavanje je Vili Jandrišić u Borti peljao školski tamburaški orkestar.

Jubilar živi skupa s hižnom družicom Helenom (Iluš) u Pinkovcu, imaju četvero dice i tri unuke. Stoprv kasno se je odlučio za studij slavistike i teologije na sveučilišću, koga je završio 2006. ljeta u Gracu. U svojem diplomskom djelu, ko je pisao na gradišćanskohrvatskom jeziku, se je V. Jandrišić bavio s životom i djelovanjem pokojnoga farnika u Pinkovcu Ferdinanda Sinkovića.

U Pinkovcu je Vili Jandrišić od mladosti aktivan u različni društvi, kao igrač i trener kod nogometašev, glumac i režiser kazališne grupe Dugave, suradnik i kronist pri povijesni projekti u selu i okolici (npr. izložba »Seljačtvo i crikva«), u Hkd-u i konačno kod tamburašev. 1977. ljeta je na inicijativu ondašnjega farnika F. Sinkovića utemeljio tamburaško društvo, ko od samoga početka do danas pelja kao predsjednik. S Top-om (kako se danas zove društvo) je u trideset i tri ljeti imao jedinstven razvitak, od male seoske grupe do prvorazrednoga orkestra i zbora, ki sliši med najbolje tamburaške sastave u Austriji. Nadregionalno djelovanje ovoga društva je konačno peljalo na Vilijevu inicijativu do utemeljenja Tamburaške muzičke škole jug, ka organizira tamburaško podučavanje u južnom Gradišću. Posebno triba i istaknuti socijalni angažman Top-a, koga V. Jandrišić posebno forsira. To se kaže u znatni dobrotvorni akcija za žrtve katastrofov po svitu, ali i za nevoljne u okolici.

S Hrvatskim štamparskim društvom jubilara osebito povezuje ljetna knjiga 2008. (»Ispunjen ljubavlju«), kad je izabrao i priredio za tisak prodike i vjerske tekste duhovnika Joška Preča.

Veliki dio života je Vili Jandrišić posvetio vjeri i crikvi. Kao crikveni savjetnik je već od dvajset ljet dugo (a dvi periode i kao prezeš) aktivno uticao na razvitak farske općine, pomagao pri obnavljanji zgradov isto tako kao i pri upeljanju i jačanju službov laikov (priprava prvopričesnikov i bermanikov, lektorska služba, farski list, itd.). Organiziranje i pratnja shodišćev — bilo autobusom po Europi ili na bicikli ili piše u Celje — je posebna „strast“ jubilara.

Njegova odluka, da će se pripraviti za stalni dijakonat, je samo logični korak u tom razvitku. Ova izobrazba je sada po umirovljenju kao učitelj došla u poslidnju fazu s praksom na fari u Novom Gradu, tako da bi 2012. ljeta mogao biti zaredjen za stalnoga dijakona.

Ad multos annos.  (uredn.)

Kategorije