S 1. januarom novoga ljeta novi Upravni sudi (Verwaltungsgerichte) su počeli svoj posao. Predsjednik upra­v­no­ga suda Beča je s početkom ljeta nastao sveučilišni profesor Dieter Kolonović. No­vi sudi nasljedjuju prik 120 senatov za prigovore i osebujne vlasti. Savezni upravni sud je kao druga vla­st odgovoran pri postupku za azil.

 

BEČ — Rodjeni Vincjećan Dieter Kolonović je stručnjak za ustavno pravo i od 2000. ljeta je profesor za ustavno i upravno pravo na Bečkom sveučilišću. Za funkciju pred­sjednika su se četiri naticali. Polag posebne komisije je Ko­lonović najsposobniji za ov posao.

 

Promovirani pravnik je apsolvirao postgraduate-studij u New Yorku i je od 1994. ljeta bio asistent a od 1999. ljeta je predavao kao docent, dokle je pak od 2000. ljeta izvanre­d­ni sveučilišni profesor na Juri­di­cumu u Beču. Od 2002. do 2008. ljeta je bio član monitoring-komisije ekspertov Europskoga vijeća. Od 2008. je disciplinarni advokat u Minis­tarstvu za znanost i je su­iz­da­vač različnih učil sveučilišća.

 

44-ljetni Dieter Kolonović je vr­hov­ni ekspert manjinskoga prava u Austriji. Bio je redoviti predavač pri različni konferencija i simpoziji, a sudjelivao je i pri izdjelanju nacrta za novi Zakon o narodni gru­pa po nalogu Centra austrij­skih narodnih grup. Kolonovićeva disertacija o Manjin­skom školskom pravu u Gradišću se je publicirala u nakla­di Manz.

(uredn.)

 

Kategorije