75 ljeta života i djela za obitelj, za narod, za selo za Cri­kvu — glasom i perom peljao ljude. Izobrazio dicu, mlade i stare za ljubav prema svoje­mu jeziku, za muziku i za Katoličansku crikvu. Rodjeni Velikoborištofac, dugoljet­ni bivši pr­edsjednik Hštd-a i umirov­ljeni školski direktor Mirko Berlaković je 13. apri­la navršio 75 ljet života.

A: Na školskom polju: Cilj dici i mladini pokazati da je hrvatski jezik zdrav za dušu i tijelo, dobro jilo i pilo — i nam pomore da se skupa družimo u svi situacija života.
B: Na crikvenom polju: Pohodio, poslušao snimao i pi­sao liturgijske sastanke i potom pi­sao i predjeljivao na naš gradišćanskohrvatski jezik:
Pogledajte nek njegove četi­re pjesmarice i zajačite si ili posluhnite i dojdite u Kiseg, Pervane, Mučindrof i Mjenovo i uživajte u lipi riči i nota i glasu.
C: Ljubav prema selu: Poj­te na cimitor u Veliki Borištof i kako je lijepo uredjen. A Mir­ko i njegov brat Jandre su bili ti ljudi, ki su u crikvenom savjetu skrbili zato da fara naprik dā cimitor općini Veliki Borištof, da se skrbi za groblje!

Svaki put je kruh svagdanji  u selu bio pečen, ali mnogokrat i žuk. Ali velika i neizmjerna ljubav prema hrvatsko­mu Veli­komu Borištofu, prema hrvat­skoj muziki i riči su ta gor­ki-žuki kruh učinili da se mo­re jisti i živiti u Velikom Borištofu.

Njegova dica, brat Štefan,  rodbina i prijatelji su u nedilju, 10. aprila u crikvi sv. Mirka u Kisegu priredili svetačnu sve­tu mašu na čast i diku Blažene Divice Marije. Glazbeno su oblikovali ovu svetačnu liturgijsku službu njegovi bivši tam­buraši i pjevači Harmonije iz Velikoga Borištofa pod pelja­njem načelnika i zborovodje Rudija Berlakovića i on sām s jačkami iz »Kruha nebeskoga« i jačkami iz njegovih pjesmaric. Na Kraju sv. maše se je u ime Hrvatov iz Kisega zahvalio Sándor Petković i si je za­že­ljio da još duga ljeta bude ka­n­tor u Kise­gu. Isto tako se je na kra­ju za­hvalio i farnik u mi­rovini mag. dr. Anton Kolić, ki je prije 17 ljet pozvao jubilara Mirka da bude ka­ntor za hrvat­ske svete maše u Kisegu.

Živi Mirko u tvojoj starosti i bolesti, djelaj za svoj narod, za tvoju familiju za našu i tvoju Crikvu. U djelu je moć, u molitvi spas. Djelaj i nadalje za nas — Bogu i ljudem na diku.

Uvijek sam ti govorio u ško­li, kada si dolazio jačiti s di­com na uri vjeronauka: govori, piši, jači, a ja ću se skrbiti, da ako Ti Bog dā i nadalje  zdravlje, da napišes lipu knjigu jačak, kako si za 75. rodje­n­dan napisao 90 lipih jačak — a tako ćeš i za osamdeseti.

Napiši 100, da doživimo Ti i ja taj veliki dan: Molimo za tebe da tvoje ruke i glas budu Bogu na diku a nam živim na spas a mrtvim Božji mir!
Moram ti čestitati da tvoja dica i tvoji unuki su i od tebe naučili hrvatski jezik i da djelaju kao Hrvati — pametno, in­teligentno i uspješno u hrvat­ski služba!

Živili veseli zdravi i Hrvati ostali!

(pop Ante Kolić)

Kategorije