Hrvatski akademski klub je četvrtak, 19. decembra odr­žao svoje redovito generalno spravišće. Pri tom su odib­rali Konstantina Vlašića ponovo za predsjednika a Kristofa Pauliča za novoga potpredsjednika, jer se je Marija Kornfeind povukla iz ove funkcije. U novom predjsedničtvu HAK-a su nadalje Sebastijan Pauer (predsjednik), Davor Frkat (blagajnik) i Nataša Sarić (tajnica).

 

BEČ — Generalna sjednica Hrvatskoga akademskoga kluba je za kontrolore odibrala Vik­toriju Wagner i Gabriela Sterna. Stari ino novi predsjednik HAK-a Konstantin Vlašić je re­­kao u intervjuu za Hrvatski ra­dio ORF-a Gradišće, da za nje­ga nije bilo lako uključiti se u ovu hrvatsku organizaciju, ka mu je pred tim bila malo po­znata i ka se skrbi za brojne hrvatske ponude za mladinu.

 

O budućem djelovanju je K. Vla­šić naglasio da se u novom društvenom ljetu kanu opet koncentrirati na tradicionalni Dan mladine i na Dan sridnj­o­školcev u Beču.

 

Dan pred sjednicom, srijedu 18. decembra su hakovci o­d­r­žali svoj tradicionalni Dan sridnjoškolcev, pri kom su mo­gli pozdraviti već od 50 školarov i školaric iz Gradišća, ki pohadjaju i hrvatski na dotični gimnazija. Ovi su si pogledali prostorije Hrvatskoga centra u Beču a tom prilikom im je Petar Tyran referirao i o povijesti HAK-a i Hrvatskom centru kao središnjoj hrvat­skoj ustanovi u Beču s djelovanjem i u Gradišću i u su­sjedni zemlja kao i o manjin­skoj politiki uopće. Konstantin Vlašić je sridnjoškolce uputio u HAK-u a potom su djelatniki Hrvatskoga centra (mr. Ivo Do­mnanović, mr. Michaela Bobas-Pupić kao i Erasmus-studentica iz Zagreba Jelena Duvnjak) sudionikom na Da­nu sridnjoškolcev pokazali prostorije Centra uključivši i knjižnicu „Franjo Rotter“.

 

Najveća je priredba HAK-a kroz ljeto DAN MLADINE, koga su u 2013. priredili u Bandolu. Kao novu inicijativu u doj­dućem ljetu je predsjednik K. Vlašić nazvistio izlet hakovcev u Hrvatsku.

(uredn.)

 

Kategorije