8. maja 1945. ljeta u 23.01 uri je završio Drugi svitski boj (Dsb) zbog konačne objave k­a­pitulacije nimškoga Wehrma­chta 7. maja 1945. P­o­vodom 75. obljetnice kon­ca Dsb spomenuli su se Zastupniki Gradišćanske zemaljske vlade i Zemaljskoga sabora ovoga znamenitoga datuma i su položili vijenac pred opomenikom (Mahnmal) protiv boja i fašizma pri zemaljskoj vladi u Željeznu.

ŽELJEZNO — „Gradišće je kroz duga ljeta svidočilo stra­ho­tam i grozotam nacionalsocijalizma. Dogadjaji u tu dob su prouzrokovali mnogo žrtav u svi općina zemlje. Židovsko stanovničtvo je progonjeno, bi­lo je oštrih mjerov protiv Ro­mov i Sintov. Stanovničtvo je trpilo od političkoga progona, izvlašćenja, oduzimanja ima­nja, prisilne vojne obaveze i zgubitka obljubljenih ljudi.

„Polaganjem vijenca se spominjamo svih onih Gradišćankov i Gradišćancev, ki su od 1938. do 1945. bili žrtve na­c­­i­­re­­žima bilo iz političkih, vj­er­skih i rasističkih uzrokov, ki su trpili od boja i ku su poginu­li za vrime boja. Na ovom mj­e­stu bi se željila pokloniti pred Gradišćankami i Gradišćanci, ki su našu zemlju ponovo iz­gradili iz ruševin i ki su u toj za nas teško razumljivoj situa­ciji vjerovali u budućnost i u na­šu malu domovinu. Položili su kamentemeljac za današnje Gradišće. Ovo je zemlja u koj živimo dobro i sigurno, zemlja u koj smo ponosni na naše na­rodne gupe“ je rekla Dunst.

Kategorije

Slike