Ministrica vanjskih poslov Republike Hrvatske Marija Pejčinović-Burić je postala pr­v­a političarka u hrvatskoj povijesti ka će zauzeti rukovodeću poziciju jedne medju­narodne organizacije. I ta­ko postala druga žena u povijesti na čelu Vijeća Europe (VE) i prva osoba iz sridnje i jugo­istočne Europe. Prva žena na toj poziciji bila je Francuski­nja Catherine Lalumière 1989. lj., trenutna potpred­sjednica udruge lobistov za promicanje europ­ske integra­cije, European Movement International.

STRASBOURG — Ča djela glavni tajnik Vijeća Europe (nim. Europarat, engl. Council of Europe, franc. Conseil de l’Eu­­rope)? Za razliku od Europske unije, VE ne more donositi za­kone no more ojačati medjunarodnu suradnju i sporazume oko bitnih pitanj povezanih s ljudskimi pravi. Vijeće Europe ne triba mišati s Europskim vijećem (Europäischer Rat) ča je tijelo EU ko činu šefi držav i vladov zemalj članic, njih 28.

Glavni tajnik Vijeća, ki pe­lja Parlamentarnu skupšćinu i cjelokupnu organizaciju, odgovoran je za strateški odabir djelatnih programov i prora­ču­nov Vijeća Europe. Osnovana je 1949., a danas ima 47 držav članica, cijelu Europu osim Bjelorusije i Kosova, tr Rusiju, Tursku i države Kavkaza.

Hrvatska se je organizaciji pridružila 1996. i to je bio ko­rak u procesu pri­­stupanja euroatlantskim integra­cijam. U Nato je Hrvatska ušla 2009. ljeta, a u EU 2013.

Glavni cilj Vijeća Europe je ja­čanje suradnje i jedinstva na europskom kontinentu, prom­i­ca­nje ljudskih prav i temeljnih slobodov tr demokracije i vladavine prava. Uz te tri klju­čne stupe ki predstavljaju temeljne vridnosti Organizacije, VE bavi se i nizom specifičnih društvenih temov kako su socijalna isključenost, rasna, na­cionalna i druga netr­peljivost, trgovina ljudi, nasilje nad že­n­ami, prava dice, bioetika, te­rorizam, zašćita kultur­ne i pri­rodne bašćine tr drugi suvrime­ni izazovi europskih društav. Trenutno je VE poseb­no anga­žirano u borbi protiv svih oblikoc netolerancije i diskriminacije s geslom „živiti za­jedno u Europi 21. st.“

(uredn.)


Vijeće Europe (Europarat) je medjunarodna organizacija 47 držav članic šire europske regije, čije su glavne zadaće ja­ča­nje demokracije, zašćite ljud­skih prav i pravne države na eu­ropskom kontinentu. Najveći doseg Vijeća Europe ogleda se u Europskoj konvenciji o ljudski pravi, potpisanoj 1950. ljeta, i ka služi kao osnovni pravni do­kument Europskomu sudu za ljudska prava. Sjedišće Vijeća Europe (VE) je u Strasbourgu na francusko-nimškoj granici.


Europsko vijeće — Uloga: od­­redjuje opće političko usmire­nje i prioritete Europske unije Člani: čelniki držav ili vladov zemalj EU-a, predsjednik EV, predsjednik Europske komisije. Predsjednik: Donald Tusk. Ljeto osnivanja 1974. (forum za neslužbene rasprave), 1992. (službeni status), 2009. (službena institucija EU-a). Sidiš­će: Bruxelles (Belgija).

Kategorije