Ljeti nositi sunčane očalje je obaveza. Uza to su još i mo­d­ni detalj. To znači, dobro je znati, ki pašu našemu obrazu i ki se najbolje uklapaju u naš stil oblače­nja. Naravno da ima prioritet čuvanje od UV trakov. Mi kanimo prepričiti, da sunce škodi našim očimam. Idealno je, da sunčani očalji blokiraju 90% škodljivih sunčanih trakov.

Ako sunčani očalji, imaju do­bru zaštitu, neka nam i stoju. Jedan človik ima krugao o­braz, drugi ovalan, treti spodoban srcu, a četvrti četverokutast. Ka­ko mo­remo znati, kakov oblik obra­za imamo? Foto, na kom direktno gleda­te u kameru, će vam to uvaditi. Zemite si proziran papir ter kopirajte rube vašega obraza. Kod krugloga i malo p­u­nijega obraza, su širina i du­žina obraza jednake. U tom slu­čaju vam pašu četverokutasti okviri. Oval­no­mu obrazu pašu skoro svi mo­deli. Čet­­verokutast ob­raz ima široko čelo. Najbolji izbor su veliki krugli očalji. Obraz spodoban srcu, ima usku bradu. Očalji prez velikih okvirov, kot je nosu piloti ili pilotice, su sada ultramoderni, i za srcolik obraz perfektni. Poglejte sliku!

Kategorije