Srbijanski ministar obrazovanja: „Vrijeda novi modeli sridnjoškol. učbenikov za Hrvate u Srbiji“

Srbijanski ministar obrazovanja, znanosti i razvoja te­h­nologije Mladen Šarčević je izjavio u utorak, 27. februara u Zagrebu kako su učbeniki za sridnje škole za pripadnike hrvatske nacionalne ma­njine u skupšćinskoj procedu­ri do kraja marca, a potom ćedu biti poznati i svi standardi za te učbenike, za ke su pripravni i izdavači. Hrvatska ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak susrela se je u utorak u Ministarstvu znanosti i obr­a­zovanja (Mzo) sa svojim sr­bijanskim kolegom Šarčevi­ćem, obadva ministari su no­vinarom dali izjave o rezultati sastanka, tr odgovarali na njeva pitanja.

ZAGREB — Jedno od pitanj upućenih ministru Šarčeviću je bilo i je li zadovoljan uvjeti u ki se školuju srpski učeniki u Hrvatskoj i statusom škola ke provodu nastavu na srpskom  jeziku. Istaknuvši da se kao m­i­nistar obrazovanja zauzima za načelo da sva dica imaju pra­vo obrazovati se na materinskom jeziku, rekao je da će za vrime boravka u Hrvatskoj pohoditi srpsku gimnaziju i još neke šk­o­le, tr da je u razgovoru s mini­stricom Divjak „prošao“ sve te­me, pa potom more reći da je vrlo zadovoljan.

Novinare je zanimalo i ka­da se moru očekivati učbeniki na hrvatskom jeziku za sridnje škole, a ministar je odgovorio da su ti učbeniki pripravljeni i bit će do kraja marca u skup­šćinskoj proceduri, a potom će­du biti poznati i svi standardi za učbenike za ke su, dodao je, pripravni i izdavači. Šarčević je najavio da ćedu srbijanska pr­e­mijerka Ana Brnabić i on jur 1. marca javnosti u Srbiji predstaviti neke modele no­vih učbenikov, školske knjige.

Podsjetio je kako je od ovoga školskoga ljeta riješeno pitanje učbenikov za osnovne škole za školare hrvatske nacionalne manjine, tr dodao kako su sa­da na redu učbeniki za sridnju školu, a planira se još i osniv­a­nje glazbenih odjelov za dicu ka sviraju hrvatske nacionalne instrumente, poput tamburice.

Ministar Šarčević ocijenio je da je „odnos prema hrvatskoj nacionalnoj manjini, a i pre­ma svim ostalim manjinam, u Sr­biji vrlo korektan i do sada ni­gdo nije imao nikakovih nega­tivnih primjedab“. Ministrica Divjak je rekla da u Hrvatskoj živi oko 185.000 Srbov, a mini­star Šarčević izvijestio je da u Sr­biji živi oko 58.900 Hrvatov.

Divjak je objasnila da se u hrvatskom obrazovnom susta­vu školari srpske nacionalne m­anjine školuju u osnovni ško­la po tri modeli: A, B i C. U modelu A kompletna nastava se provodi na srpskom jeziku i u njemu je oko 800 školarov. U modelu B nastava prirodo­slovnih predmetov provodi se na hrvatskom jeziku, a ostali predmeti na srpskom, a u modelu C su posebne ure srpsko­ga jezika i kulture. Hrvatska ministrica je istaknula bazični model A u kom je 800 školarov.

U hrvatski sridnji škola ima pak 28 različitih modelov pro­grama na srpskom jeziku, a ovo ljeto školari su upisani u 16 pr­ogramov. Ministrica je r­ekla kako je uzrok zač školari nisu upisani u ostale programe zapravo nedostatak interesa za te programe ča je, na žalost sudbina deficitarnih programov za strukovna zanimanja s kimi se suočavamo, bez obzira na to provodi li se nastava na hrvat­skom ili na srpskom jeziku.

Hrvatska ministrica je napo­menula da u Srbiji postoju tri sridnjoškolski programi za ško­lare pripadnike hrvatske naci­o­nalne manjine, a nje srbijanski kolega najavio je kako će se dje­lati na tom da bude već sridnjo­školskih programov, posebice na području Bačke u oko­lici S­u­botice i Sombora, kade živi naj­već pripadnikov hrvat­ske naci­onalne manjine u Srbiji.

(ur.)