Pri utemeljajućoj sjednici za no­vu periodu hrvatskoga Sa­vjeta o narodni grupa pred­sjednik Hrvatskoga kulturnoga i dokumentarnoga cen­tra (Hkdc) Martin Ivančić, ki je jednoglasno odibran za potpredsjednika ovoga savje­todavnoga gremija, nazočnim savjetnikom i savjetnicam i novoj peljačici Odjela V/6: narodnosni posli u Saveznom kance­lar­stvu u Beču, mag. dr. Susanne Pfanner je pred­stavio svoj najnoviji projekt ki je očigledno jur odobren od EU: privatni prikgranični TV »Mi Hrvati«.

ŽELJEZNO — Kako je re­kao Martin Ivančić u razgovoru s Hrvatskimi novinami  kod »Mi Hrvati« se radi o za­htjevnom telvizijskom projektu, za ki je jur odobrena financij­ska potpora od 3,5 milijuni € iz lonca za Interreg-programov unutar Europske unije. K­ako je rekao Ivančić radi se o pol ure televizijskoga progra­ma na hrvatskom jeziku — za tri zemlje: Austriju, Madjar­sku i Slovačku — a to s podtitu­lami ili na madjarskom, nim­škom ili slovačkom jeziku. G­o­vor je o privatnom TV-progra­mu ki bi se pomoću kabelske mriže mogao primiti širom ci­jele Austrije a prik satelita i u su­sjednoj Madjarskoj i Slova­čkoj. Partner bi Martinu Ivan­čiću (Hkdc-u) kao „leadpartneru“ bila privatna televizija W24 u R9 Verbundu. Polag Ivančićevih ri­či sidišće redakcije ove privatne televizije bio bi ured Hkdc-a u Željeznu, a štart je predvidjen za septem­bar 2018. ljeta. Koliko ljudi bi djelalo ovu privatnu televiziju i će li Ivančić crpiti iz postoje­ćega fundusa urednikov s TV-iskustvom i dovoljnim poznavanjem hrvatskoga jezika, na to za zasada još nije odgovo­ra. Ali kako mislu stručnjaki unutar Orf-a za pol ure tajednoga TV-programa potribni su ba­rem tri uredniki/ce a uza to i tehnička oprema.

Martin Ivančić je u prošloj periodi bio član Zakladničkoga vijeća unutar Orf-a. Kako piše zakon o člani Zakladničko­ga vijeća Orf-a ovi „nikako ne smu vršiti političke i partijske funkcije, a ne smu djelati ni za neke druge medije. A moraju odlučivati u smislu Orf-a, slobodni bilo kakovih nalogov i naredbov“. Kako je javio taje­d­nik Der Standard u svojem izdanju od 1. marca o lj. Martin Ivančić će početo od maja o. lj. ponovo biti jedan od de­vet zemaljskih zastupnikov. Či­jega političkoga nazora su ovi zakladnički savjetniki (Stiftungsräte) odlučuje najjača po­litička stranka u zemlji. U Gra­dišću su to socijaldemokrati na čelu s Hansom Niesslom. SP ima 3 a VP 6 zakladničkih savjetnikov.

(uredn.)

Kategorije