Petar Tyran

Mnogi od nas su se za­ufali u ovakov sastav vlade, u tirkizno ze­le­nu koaliciju u Austriji. A uza to nije bilo neophodno po­tribno da bi gdo bio izraziti črni, dakle Narodnjak ili Zelena. Na jednoj ruki se je mo­glo izračunati, da bi s malo već volje nego do sada i uz pomoć Nikija Berlakovića i Kristofa Carića i njevih prijateljev u Övp-u a posebno i uz korušku Slovenku Olgu Voglauer kod Zelenih i nje pristašev mogli ipak uspiti, da narodne grupe, nacionalne manjine u Austriji udju u koalicijski ugovor a tim i u djelatni program, nove koa­licij­ske vlade za dojduću vladinu periodu (barem četira lje­ta dugo, znamda i pet). U tom razdoblju bi moralo biti moguće postaviti manjinsko pitanje na nove, djelotvornije a tim i uspješnije noge.

Ako obadvi političke stranke uzimaju za pozitivno ča su zapi­sale u ta koalicijski ugovor i ako su željne se toga držati i imaju namjeru to ispuniti on­da bi to moglo biti svitlo na kraju ovoga sadašnjega škuroga tunela u kom nam je sve preusko, prepolako, premalo djelotvorno i onemogućeno zbog pineznih nedostatkov.

Zapravo u svemu je potri­b­no novouredjenje i značajna i vidljiva adaptacija u ma­njinski pitanji. Austrija je o­bavezana da narodnim grupam osigurava i materijalno pre­življavanje. A to jednostavno ide samo uz takozvanu „pozitivnu diskriminaciju“, d­a­k­le da se podupiraju kultur­no, društveno a zač ne i političko djelovanje unutar same na­rodne grupe. Republika Au­strija kani, da se obdrži Dr­žavna opera, da napreduje i se razvije Burgtheater, da op­st­a­ne i proširi i napuni inovacijami Sveučilišće, da budemo i nadalje imali dobar zdrav­st­veni sistem, osiguranje i me­di­cin­sku opskrbu, da pod­uze­ća u poteškoća i nadalje postoju, da nam mirovine i nadalje b­u­du zasigurane… Sve to su izričiti i jasno izraženi cilji ove države (kao i drugih demokratskih i prosvićenih [aufgeklärt]) držav i civilnih dru­štav.

Pravoda, ne smimo zabo­ra­viti, da se zasada radi sa­mo i slova na papiru. A te u budućnosti stoprv triba ispuniti duhom, pozitivnimi odlukami a konačno i realizacijami p­o­tribnih korakov i mjerov. U vezi s ovim ne smimo za­bo­rav­i­ti na primjer ljeto 2009. k­ada je tadašnja Savezna vl­a­da A­u­strija bila odlučila, da u 141 selu u Koruškoj postavi dvojezične seoske, mjesne ta­blice. To je bilo za vrime dr­žavnoga tajnika Ostermaye­ra a ov je zato tada bio i jako visoko odlikovan u Koruškoj. No, svi i znamo da je to bio dosta „gnjili“ kompromis i  minimiran, jer se je na počet­ku radilo u puno već sel i naselj. No najveći problem je u tom, da je cijela austrijska javnost mislila i bila uvjerena, da je postavljanjem dvojezi­čnih seokih tablic bio riješen problem i sva otvorena pita­nja i već nisu bili pripravni o bilo čemu diskutirati!

Kategorije