Svi tražitelji azila u novom kampu su testirani na koronavirus i samo oni s negativ­nim testom ćedu biti preba­čeni na kontinent. Već od 700 migrantov s grčkoga o­to­ka Lezbosa, privrimeno pre­mješćenih po požaru, ki je raz­orio kamp Moriju po­četkom rujna, je od prošloga tajedna prebačeno u kontinentalni dio Grčke. Obvezale se i druge zemlje EU. Na kontinent moru samo oni negativnih akcijov.

ATENA — Grčko Ministar­stvo za migracije i Medjunarod­na organizacija za migracije (Iom), zaduženi za to prebaci­vanje, navodu da su za 704 tra­žitelje azila ki su krenuli s Le­z­bosa, ukinuta geografska ogra­ničenja ili na temelju pripadnosti ranjivijimi skupinami (sa­mim ili trudnim ženam, hendikepiranim, starijim) ili jer su dostali azil.

Druga skupina od 700 osob tribala je isto biti prebačena u kemp kako bi rasteretili otok na kom se trenutačno nalazi već od 14.000 tražiteljev azila. Minis­tarstvo za migracije je navelo da namjerava prebaciti 2500 izbiglic sljedećih dani.

Već niti jedan „maloljetni migrant bez pratnje ne nalazi se u prihvatni centri u Egej­skom morju, tvrdio je u pri­op­ćenju grčki ministar za migracije Notis Mitarachi“.

Deset zemalj Europske uni­je obvezalo se da će prihvatiti oko 400 „maloljetnih migran­tov bez pratnje“, evakuiranih s Lezbosa. Francuska je obe­ća­la da će primiti 500 migrantov, a Nimška je najavila da će pri­miti 1500 tražiteljev azila iz Grčke, med kimi su i bivši iz­biglice iz Morije.

Grčka vlada želji postupno rasteretiti otok kako bi izbigla prenapučenost novoga izbigli­čkoga kampa brzo podignuto­g­a za smješćaj migrantov, ki su o­stali bez zaklona po nedav­nom požaru kampa Morije. 

Nevladine organizacije su jur kritizirale životne uvjete u privrimenom kampu, posebice nedostatni broj tušev, sanitari­jov i hrane. U privremenom ka­mpu na tom otoku je već od 240 tražiteljev azila pozitivno na koronavirus.

Grčka policija je takaj naja­vila da je otkrila 33 humanitar­ne djelatnike ki su pomaga­li u ilegalnoj imigraciji na otok Le­z­bos. Ona drži da su osumnji­čeni, ki su djelali za četire Ngo-e, dio „organizirane mriže“ ka sustavno olakšava imigraciju na otok.

Dva strani državljani, jedan Afganistanac i jedan Iranac, sudioniki su te operacije, pre­ma državnoj televiziji Ert.

„Suradjujemo s brojnimi or­ganizacijama ke nam pomažu u migracijskoj krizi. Ali niti jed­na ilegalna akcija neke Ngo neće biti dozvoljena“, rekao je ministar za migracije Notis Mitarachi.

(uredn.)

Kategorije