Gerhard Neweklowsky rodjen je 14. aprila 1941. ljeta u Linzu. Po maturi u rodnom varošu počne študijum slavistike i orijentalistike u Beču. Na študijum slavistike i u prvom redu južnoslavskih jezikov pobudila su autora  med drugim povidanja starogaoca o svoji doživljaji u Hercegovini, kade je služio kot diplomirani inženjer gradjevinarstva za vrime I. svitskoga boja. Vrijeda se pridružu študijumu u Beču i študijski boravki u Zagrebu, Sarajevu i Parizu. Od 1963. do 1966. ljeta posluje na Institutu za slavistiku Bečkoga sveučilišća kot študent asistent. Doktorirao je 1966. ljeta s disertacijom na gradišćanskohrvatsku temu s naslovom: „Die Akzent- und Intonationssysteme der čakavischen Mundarten im Burgenland“. Istoga ljeta postane znanstveni asistent, a tu funkciju vrši do 1977. ljeta. Ljeta 1973. se habilitira, ovput s djelom o akcentuaciji u slovenski govori, i to: „Slowenische Akzentstudien. Akustische und linguistische Untersuchungen am Material slowenischer Mundarten aus Kärnten“. Po boravki kot gostujući profesor u Virginiji i u Heidelbergu nastane 1979. ljeta redoviti sveučilišni profesor u Celovcu (Klagenfurt), a 2000. ljeta zatvori se krug u Beču, kad Gerhard Neweklowsky slijedi pozivu za redovitoga profesora Bečkoga sveučilišća. Autor je oženjen i otac dvoje odrašćene dice, kćere Eve i sina Maxa.

U svojem znanstvenom djelu se Gerhard Neweklowsky u prvom redu bavi dijalektologijom, počevši od dijalektov hrvatske manjine u Gradišću i slovenske u Koruškoj. Veliku pažnju pri tom posvećuje fonetiki, auditivnoj kot i eksperimentalnoj. Proširio je svoje istraživanje na vas slavski jug, a dijelom i na ruske dijalekte. Priznat je kot ekscelentan stručnjak na području akcentologije slavskih jezikov. Bavi se i pitanji povijesnoga razvitka književnih jezikov, u poslidnje vrime i razvitkom standardnih jezikov u zemlja bivše Jugoslavije.

O širini njegovoga djela moru se zainterisirani ljudi osvidočiti pogledali njegovu preobiljnu bibliografiju, ka nabraja već od 200 naslovov, med njimi oko 15 monografijov. Ovde moramo spomenuti i za nas fundamentalno djelo »Die kroatischen Dialekte des Burgenlandes und der angrenzenden Gebiete«. Wien 1978, 376 S + 50 Karten. (Österr. Akademie d. Wiss., Schriften der Balkankommission, Ling. Abt. 25). U njem je izvršio klasifikaciju gradišćanskohrvatskih govorov, ka do danas valja. A uz sve to ne smi se zabiti i autorova izdateljska i prevoditeljska djelatnost. Mnogim bi za takov opus bili dva žitki prekratki. Profesor Neweklowsky je od ljeta 1990. član Balkanske komisije Austrijske akademije znanosti, od 1996. nje dopisni, a od 2002. ljeta redoviti član, da spomenemo samo neka njegova dostignuća.

Njegovi prijatelji iz študentskih danov G. Neweklowskoga poznaju kot uljudnoga i vedroga kolegu, komu je tudja svaka egzaltiranost, no ki sa simpatijom promatra svoju okolicu, a profinjenom ironijom onda, kad negdo u njegovoj nazočnosti prebučno nastupa. No bio je i to je ostao do dana današnjega svenek pripravan priskočiti svojim širokim znanjem, kad je bila pomoć potribna. Tako se je odazvao velje prošnji o suradnji pri sastavljanju Gramatike, za ku je napisao ne samo opširan prinos Fonetika i fonologija, Morfonologija, Kvantitativna fonetika i fonologija nego i predložio za obradjivače jako praktibilan način označivanja naglaskov. Suradniki G. Neweklowskoga kot bilo koga projekta mogli su svenek biti osvidočeni, da ćedu se njegovi prinosi pojaviti kot prvi i u gotovom za tisak obliku. (sučić)