Zemaljski sabor Koruške je četvrtak zaključio novi zemaljski ustav u kom su sada spomenuti i Slovenci. Polag novoga Ustava se zemlja Ko­ruška priznaje svojoj jezičnoj i kulturnoj šarolikosti ka se je razvila i ka se u Koruškoj odražava u slovenskoj na­rodnoj grupi.

CELOVAC — U novom Us­tavu savezne zemlje Koruške stoji i rečenica, da zemlja mo­ra poštivati, braniti i podupirati jezik i kulturu, tradicije i kulturno nasledje, jerbinstvo.

Kako su javili i koruški mediji kod sjednice je došlo do zbluda, kad su mladi Slovenci jačili slovensku jačku iz protesta na govor Josefa Lobniga (Fpö). Ov mirovni i bez sumlje milozvučni protest mladih Slovenkov i Slovencev se je o­čigledno pojavio zbog toga, jer je treti predsjednik Koru­ško­ga sabora, Josef Lobnig (Fpö) uz ostalo rekao u svojem govoru,  da je slovenska narodna gru­pa ionako najbolje podupirana ma­njina Europe, tako da se nju ne triba posebno sp­omenuti. Na to su mladi Slovenci počeli ja­čiti na galeriji i za čas jačke je prekinuta sjednica. Kako je pak rekao predsjednik Sabora, ovo je jasno kršenje saborskoga reda ­ali će odustati i sigurnosnih i zakonskih mjerov. Mladi slovenski jačkari su pak mirno napustili galeriju i zgradu.

U gradišćanskom Ustavu, ki potiče iz 1981. ljeta Hrvati ni­su ni spomenuti. Da u Gradiš­ću živu i manjine se more tumačiti samo po članku 6. Gra­dišćanskoga Ustava u kom pi­še, da je nimški jezik, negledeć na prava ka je Savez priznao jezičnim manjinam, zemaljski jezik.

(uredn.)

Kategorije