U okviru svečane priredbe u dvorani Zemaljskoga sabora u Željeznu dugoljetni zema­lj­ski poglavar Gradišća Hans Niessl je svečevao svoj opro­š­ćaj iz zemaljske politike. Č­e­tvrtak, 28. februara dali su mu zbogom člani Gradišć­a­n­skoga sabora, Gradišćanske zemaljske vlade isto kako i brojni gosti iz redov Katoli­čanske i Lutorske crikve, kao i diplomacije i gospodarstva a takaj i brojni umirovljeni zemaljski i savezni političari. Med njimi i donedavni načelnik Beča Michael Häupl i aktualni Michael Ludwig.

ŽELJEZNO — Hans Niessl, učitelj rodom iz sjeverogradiš­ćanskoga Cundrofa i porijek­lom iz Svetice za Jezerom je 18 ljet dugo stao na čelu Zemlje Gradišće. „Niti sam tužan niti imam boli oprošćaja, ki bi me sprohadjali, nego zahvalno i ponizno gledam na ovih minulih 18 ljet u ki sam kao ze­ma­lj­ski poglavar djelao za na­še Gra­dišće i sam mogao dati svoj prinos razvitku naše predi­vne domovine. Ovo je uspjeh svih Gradišćankov i Gradiš­ćan­cev, ki su tvrdo djelali, ali i mnogih danas ovde nazočnih ličnosti ke su Gradišće podupi­rale i su tim znatno doprine­s­li dinamičnomu razvitku naše Zemlje. Ali sam ujedno i uvjeren, da su s novim zemaljskim p­o­glavarom Hansom Peterom Doskozilom postavili važne smirnice za dobrobit Zemlje“ je naglasio Niessl. Kako je uz ostale vridnovao Kristijan Iledić po 18 ljet poslovanja zemaljskoga poglavarstva Hans Niessla „S njim jedan od naj­većih ostav­lja politički parket. U svi ovi ljeti je bio pragmati­čar, človik s kvalitetom rukov­a­­nja, političar sa srcem, kod ko­ga su ljudi stali u središću. Već od 18 ljet dugo je skupa s broj­nimi suborci položio solidni temelj, na čemu moremo da­lje graditi uspjehe za Zemlju“.

Ova črljeno-plava koalicija u Gr­adišću, ka je naišla ne sa­mo na odobravanje nego i na oštru kritiku pred svim i u so­cijaldemokratski krugi širom Austrije „je utemeljena povje­renjem, respektom i konstruktivnim djelom“ je ustanovio slo­bodarski zemaljski poglavar Johann Tschürtz. Naglasio je uz ostalo da „s ovim novim sti­lom smo skupa mogli realizirati mnoge plane a ov uspjeh črljeno-plave gradišćanske Ze­maljske vlade u prvom redu je uspjeh zemaljskoga poglavara Hansa Niessla“.

Pri oprošćajnoj svečanosti u Željeznu je bio i dijecezanski biškup dr. Egidije Živković a takaj i hrvatska veleposlanica u Austriji ddr. Vesna Cvjetković, ka je isto bila malo indignirana kao i drugi posmatrači, naime da se u medijski tako po­praćenom dogadjaju kako od­i­biranje zemaljskoga poglavara i trih novih članov Zema­lj­ske vlade kao i prve predsjednice Sabora od opozicije koris­ti i za obračun s dosadašnjom črljeno-plavom koalicijom. O­vo je jasno pokazalo, da med SP-FP-vl­adom i VP-opozicijom ni­ma čuda zajedničkoga i da će to uoči predstojećih izborov 2020. ljeta još biti vruće ljeto.

Malo začudjeno su mnogi i opazili, da su VP-zastupniki u Saboru demonstrativno ostali siditi pri završnom aplauzu i standing ovations za Hansa Niessla. Ogorčenje med črnimi zastupniki mora biti jako veliko, da se nisu digli.

(ured.)

Kategorije

Slike