Zemaljski poglavar Gradiš­ća Hans Niessl ima pravi „m­a­raton“ čašćenj za sobom. Još prije svojega odlaska u mirovinu i još prije nego je dezignirani novi zemaljski poglavar Hans Peter Doskozil (isto Spö) naslijedio dugo­ljetnoga poglavara Niessla, ov je u minuli dani i tajedni častio i odlikovao brojne za­služne li­­čnosti, tako i 29. januara u Kulturnom centru u Željeznu. Med 18 čašćenih Gradišćancev/kov su bili i če­tiri Hrvati i Hrvatice. Barb­a­ra Karlić, A. Kornfeind, Ž. Odobašić i Otmar Janić.

ŽELJEZNO — Profesorica za hrvatski je­zik na Terezijanumu u Željeznu u m. i utemelji­teljica folklornoga društva Poljancev u Vulkapro­dr­štofu studijska nadsavjetnica mag. Angelika Korn­feind je primi­la »Časni križ zemlje Gradišće«.

»Časni znak Zemlje« su primili moredatorica, režiserka i predsjednica novoga društva Hrvat S.A.M. mag. Barbara Karlić iz Trajštofa, novi biškupski vikar, peljač Hrvat­ske sekcije i ute­me­ljitelj austrijske nogometne reprezentacije duhovnikov mag. Želj­ko Odobašić kao i utemeljitelj i predsjednik najuspješnijega gradišćanskoga društva kegljašev, Ot­mar Janić iz Maloga Borištofa.

„Put Gradišće je jedinstvena priča uspjeha, ku su skupno omogućili lju­di u našoj zemlji. To se posebno tiče i onih ličnosti ke odlikujemo na da­na­šnji dan. Ča je razlikuje su naj­raz­ličitija područja njevoga djelovanja. Ali to ujedno kaže i mnogostru­kost Zemlje, za ku smo zahvalni. Za nje­va dostignuća i njev angažman im triba zahvaliti i dati priznanje. To sa strane Zemlje ovimi čašćenji že­ljimo izraziti i službeno i oficijelno“ je naglasio Niessl u svojem svetač­nom govoru u Kulturnom centru.

Drugonajvišim odlikovanjem, ko do­diljuje Zemlja Gradišće »Komtur­nim križem Zemlje Gradišće« su odlikovani bivši generalni tajnik Aus­trijskoga nogometnoga saveza Alfred „Gigi“ Ludwig, poslovodja str­u­čne grupe „vozačke škole“ Gospodarske komore Beč senator Walter Gerbautz i menedžer McArthurGlen Designer Outlet centra u Pandrofu mag. Mario Schwann.

(uredn.)

Slike