U sklopu obilježavanja sma­knuća (Hinrichtung) Petra Zrinskoga i Frana Krste Frankopana, u nedilju, 29. septembra lanjskoga ljeta je u Bečkom No­vom Mjestu b­o­ravilo i iza­slanstvo Grada Ča­kovca. U­paljene su sviće i po­ložen vijenac na tamošnjem cimito­ru kade su do početka 20. stoljeća bile kosti ovih hrvat­skih velikašev, tr na mjestu kade je nad njim izvršena smrtna kaštiga.

BEČKO NOVO MJESTO — Na komemorativnom sku­pu predsjednika Gradskoga vijeća Grada Čakovca, Jurica Horvat, izmed ostalog je rekao da je 30. aprila 1671. lj. na tom mje­stu rodjeno jedno od prijelom­nih razdobljev nacionalne povijesti. Ono ča historiografija zove Zrinsko-frankopanskom urotom u stvari je prvi pokret u moderno doba čiji je cilj bio priznavanje hrvatske suvere­nosti. Iako je Urota završila pogubljenjem njevih gl­a­vnih akterov, u hrvatskoj povi­jesti je ostala zapisana kao raz­do­blje kad su hrvatski velika­ši počeli borbu za nacionalno pri­znanje i oslobodjenje. Zri­n­ski i Frankopani za vrime Ilirskoga narodnoga preporoda i rodjenja moderne hrvatske na­cije (zapravo od 1861.) postaju nacionalni junaki najvišega reda.

Predsjednik Gradskoga vije­ća Čakovca je s Gradskim vij­e­ć­nikom Bečkoga Novoga Mj­e­sta, Franzom Dinholbom, raz­govarao i o inicijativi pročeln­i­ka čakovečkoga Zmajskoga stola Družbe »Braća hrvatskoga zmaja«, Marijana Ramuš­ćaka, o uspostavljanju prijate­lj­skih veza izmed dvih gradov. Istaknuto je da će uspostavlja­nje prijateljskih vezov pomoći u boljem razumivanju povijes­nih dogadjajev, ali i stvaranju novih vezov i projektov izmed gradjanov Čakovca i Bečkoga Novoga Mjesta.

Komemoracija je održana u organizaciji Veleposlanstva Republike Hrvatske u Republi­ki Austriji tr Družbe »Braća hrvatskoga zmaja«. Osim pre­d­stavnikov Grada Čakovca, u programu su sudjelovali i pred­stavniki Medjimurske županije, Družbe »Braća hrvatskoga zmaja«, zmajski stoli Čakovec i Karlovac, Zrinska garda Čakovec, Matica Hrvatska — O­granak Čakovec, Počasna za­šćitna bojna Predsjednice RH, Karlovačka gradjanska garda, Kud Kotoriba, Kud Šenkovec tr brojni gradjani.

Svetu mašu u tamošnjoj (biv­šoj) katedrali predvodio je fra Stanko Belobrajdić iz fare sv. Antuna Padovanskoga u Čakovcu.

(I. G. Herman, 2018., prir. J.S.)

Kategorije

Slike