Petar Tyran

Svenek se govori i piše o ujedinjenoj Europi, o zajednički odluka i da svi moraju skupa držati, ako kanu da Europska unija — a tim i Europa kao takova — i ostaje i nadalje bude aktivna i uspješna. Zapravo svi to ka­nu i tako i velu i pišu. Ali je tako, da mnogi od europskih političkih čelnikov svaki na svoj način drugačije agitiraju i agiraju. Najbolji primjer za­to je direktni susjed Austrije Viktor Orbán u Madjarskoj i Andrej Babiš u Češkoj a po­sredni susjed i predsjednik političke stranke Prawo u Po­lj­skoj Jarosław Kaczyń­ski. Tim se je jur pred dužim vrimenom pridružio i Horst Seehofer, šef nimške Kršćansko socijalne unije (Csu) i nim­ški savezni ministar unutrašnjih poslov, gradjevinstvo i do­movine. Svi oni se su­prot­st­a­vljaju migrantskoj o­d­nos­no useljeničkoj politiki nim­ške kancelarke Angele Merkel. Njim se je sada još i ja­ko gla­­sno i agresivno pridružio ta­li­j­anski ministar unutraš­njih poslov Matteo Salvini.

No, činjenica je, da svi ovi — uključivši i austrijskoga ka­­n­celara Sebastiana Kurza — kanu zapravo isto: prepričiti i onemogućiti nekontrolirano doseljenje, bigunstvo, izbigli­čtvo i da moraju prestati ponekad slabiji a dostkrat i jači vali gospodarskoga biga iz si­romašnijih azijatskih ili afri­čkih zemalj u bogatije zemlje Europe. Razlika je, da Ang­e­la Merkel to u smislu zajedni­čke i intakte Europske uni­je kani skupa djelati sa svih 28 članic EU-a — a malo prije spomenuti političari to kanu postignuti svaka zemlja za se­be. Merkelica zagovara sku­p­nu Europsku uniju u koj se svaki more kretati slobodno koliko i kada kani. Ako se to prepusti pojedinim nacional­nim državam, Europa će opet propasti u kontinent rascip­ljenih manjih i većih držav, kade svaka za sebe ograni­č­a­va sebe i se zatvara i otcip­ljuje od drugih. Angela Merkel to vidi— a austrijski kancelar Sebastian Kurz to navodno isto zna — ali su mu Bavarac Seehofer i Madjar Orbán geografski i politički  puno bliže nego Prusica A. Merkel ili Francuz E. Macron.

Sada će se za vrime aus­trij­skoga predsjedavanja Vijeću Europe pokazati, da li nadležni austrijski političari mislu medjunarodno i europ­ski ili nacionalno i samo austrijski. Očigledno mnogim nije jasno, ča bi značio politički pad Angele Merkel. Ako padne sada najjača os Ma­cron-Merkel, pala je i Europ­ska unija. Ne bi samo mig­rantska kriza bila grobar ovoj EU, nego na svaki način i is­tup Velike Britanije iz EU. Da Theresa May ne kani naj­zad i u zadnjem hipcu i od­stu­piti od Brexita i sve veći broj Britancev ne odobrava. Kako se kaže, neće to doprimiti ništ dobroga za VB, a EU će se zbog toga i finan­cij­ski početi tresti do teme­ljev. U naslanjanje na jednu od Churchillovih izrekov „… Europska unija je čemerno rješenje, ali nima boljega!“

Kategorije