Rodjeni Vedešinac (Hede­ši­nec) Geza Völgyi je pe­tak, 23. septembra slavio svoj 70. rodjendan. Kao i mnogi dru­gi Vedešinci ki su tu dob do­šli „trbuhom za kruhom“ u kolhoz i dospili u nedaleki Koljnof, kade su si pak i na­šli drage i buduće hižne dru­ćice. 1969. ljeta se je prilikom ženidbe konačno doselio u Koljnof, kade je troja ljeta kašnje postao članom Hrvatskoga kluba a se pak dalje angažirao u hrvatskom pokretu a kašnje je postao i predsjednik Hrvatske samo­uprave u Koljnofu.

KOLJNOF — Geza Völgyi je suosnivač Koljnofskoga kul­turnoga dru­štva i skupa s učiteljem Ferijem Pajrićem st. on broji med osnivače Koljnof­sko­ga hrvatskoga društva a kašnje pak i Dru­štva Gradišćanskih Hrvatov u Ugarskoj kao i Saveza Hrvata u Madjarskoj. Ka­ko je Geza Völgyi uz ostalo povidao povodom svojega 70. rodjendana Hrvatskoj redakciji Orf-a Gradišće, u 1965. lje­tu je iz Kolj­nofa kanio pobignuti, ali je uhapšen i je za to bio pol ljeta u uzi.

Geza Völgyi se je pak oženio za Julku Sinković, nećaki­nju dugoljetnoga farnika u juž­nogradišćanskom Pinkovcu, književnika i hrvatskoga aktivi­sta Ferda Sinkovića. Gezi i Jul­ki Völgyi su se pak rodila dvo­ja dica, Klaudija i Geza ml. ki su obadva angažirani u hrvat­skom gibanju. Klaudija je jur duga ljeta zaposlena kao tajni­ca u Hrvatskoj državnoj sa­mo­upra­vi u Budimpešti a Geza Völgyi ml. je poznato lice i ak­tivist u domaćoj, županijskoj i državnoj hrvatskoj sceni, i kao predsje­d­nik Hrvatske samouprave i Hrvatskoga društva i je bio član Državne samouprave. Svirao je u brojni tamburaški ansambli i je dugoljetni peljač Koljnofskih tamburašev. U s­u­sjednoj Austriji je nekoliko ljet dugo vježbao i peljao tambur­a­šku grupu Brezovci u Mjenovu.

Ali vratimo se generaciji najzad. Geza st. je u svi tri zgo­ra spomenuti društvi bio aktivan član. U Savezu je pet ljet dugo bio zaposlen kao suradnik, i to od 1990. do 1995. lje­ta. Od 1995. do umirovljenja 2006. ljeta je bio zaposlen kod samouprave Koljnofa kao djelač za kulturu. Bio je uza to i predsjednik Hrvatske samouprave u Koljnofu.

I u mirovini se Geza Völgyi st. angažira u hrvatskom giba­nju i je tajnik Hr­vatskoga dru­štva u Koljnofu. Općina Koljnof mu se je pred pet ljet za­hvalila za njegovo djelovanje i mu dodilila nagradu »Pro urbe« (za grad/selo).

Jubilaru najsrdačnije čestit­a­mo i mu željimo i nadalje zdr­a­vlje, duševnu i duhovnu sn­a­gu i još puno srićnih ljet s obite­lju a osebujno i sa ženom Julkom. Živio!

(uredn.)

Kategorije