Petar Tyran

Geslo je bilo 70. Hrvat­sk­oga bala u Beču, kao i prošlih i idućih Hrvat­skih balov: Mi gradišćanski Hrvati iz četiri susjedne ze­m­lje (Austrija, Češka, Madjarska i Slovačka) skupa s os­ta­limi Hrvati i Hrvaticami i sk­upa s Republikom Hrvat­skom plešemo u Europskoj u­niji — a to u „Europskoj ce­n­trali“ — u „Hrvatskom cent­ru svih Hrvatov“: u bečkom Par­k­hotelu Schönbrunn — a pritom nas pratu moderne i no­ve ideje i snage!

Hrvatski bal u Beču je bez dvojbe priredba s najdužom tradicijom, ka je okupila naj­već naroda i ka je u mnogi p­o­gledi važna za hrvatsku zajednicu u Beču. Bal je javni i skupni izraz te zajednice, mje­sto shadjanja i povezivanja Hrvatic i Hrvatov različnih zemalj i regijov kao i društv­e­nih slojev, različnoga porijek­la, zanimanja i zvanja. A sve već i prijateljev iz drugih jezikov, narodnosti i zemalj i držav. Pri ovom balu tipično­ga bečkoga karaktera s vrlo jakom hrvatskom natuknicom mnogi gosti imaju vrhunsku priliku da se zabavljaju uz svo­je i tancaju uz tu muziku, ka im je poznata, ku volu i ka je izraz njevoga kulturnoga i na­rodnosnoga identiteta. Uza to upravo i drugo- nego hrvat­skojezični brojni gosti na o­vom balu cijenu i ljubu otvo­renost, simpatičnost i „veliku dušu“ u pogledu na sastav g­o­stov, muzike a prije svega u­kupnoga programa, ki uvijek želji biti dobrim dijelom iz­raz i „svojega“.

Hrvatski bal u Beču bez dvojbe stoji u slavnoj tradiciji bečkih balov, s posebnom n­a­rodnom i pretežno hrvatskom natuknicom — a to jur du­gih (mogli bi reći i kratkih) 70 ljet. A to je bila i glavna tema pri ovom minulom jubilarnom 70. po redu Hrvatskom balu, ki pravoda siže dalje najzad nego u 1948. ljeto, naime, ča do početka 20. stolj. A ka­ko nam uz puno drugo kaže bogata dvojezična balska knji­ži­ca, je plakat jur 1935. pozvao goste na ov Hrvatski bal.

Bal je danas s jedne strane najvažnije društveno dogadja­nje Hrvatov u Beču tr izraz zajedničtva — hrvatskoga jezi­ka i kulture u gradu, a s dru­ge strane je Bal i izraz prizna­nja, znak samopouzdanja kim se u javnosti predstavljamo kao nacionalna manjina.

Hrvatski bal stoji na četiri stupa: kultura, diplomacija, politika, gospodarstvo tr u se­­bi nosi dio slavne bečke tradi­cije balov uz posebnu hrvat­sku notu. Hrvatski bal je od svojih početkov bio i danas je izvanredni primjer kulturne povezanosti izmed Austrije i Hrvatske. U pogledu na lje­tošnju »Godinu kulture Austrija – Hrvatska«, ov Hrvatski bal u organizaciji gradiš­ćan­skih Hrvatov pojačano je is­taknuo tu namjeru i fokusirao program u tom smiru. Tim je i ov minuli 70. Hrvatski bal, s pogledom na ovo posebno ljeto kulturne suradnje, još jače uvažio i intenzivirao zajedničko izmed Austrije i Hr­vatske, pred svim i med ljudi — i to ne gledeć na politiku!!

Kategorije