U Črnoj Gori se triba odr­ža­ti referendum o članstvu te države u Nato, ocijenjeno je na „referendumskom ruče­nju“ u Beču, ki je organizi­ra­la Inicijativa za neutralnu i socijalnu Austriju. Po obila­sku zemalj bivše Jugoslavije „Referendumski karavan“ je stigao u Beč kade su njegovi člani razgovarali s Davidom Stockingerom iz Inicijative za neutralnu i socijal­nu Austriju i predsjednikom Spö u Schwechatu (EuroExit!), Wilhelmom Langtha­lerom iz Euroegzit-komiteta, Georgom Beckerom, kao I. predsjednikom Srpsko-au­strijskoga pokreta solidarno­sti (Serb.-österr. Solidari­täts­bewegung [= trockisti]). St­o­ckinger je članom „Referendumskoga karavana“ predao otvoreno pismo i podvukao da se Austrija drži svoje ne­utralnosti i u vrime sve većih pritiskov kako iz Nato, ta­ko i EU ka podliže neoliberalnomu svitskomu poretku.

BEČ — Kao i mnogi politi­čari sa Zapada, Vlada Črne Gore propagira da nima alternative Nato-u i neoliberalizmu EU. Ali u političkoj orijentaciji uvijek postoju alternative. To moremo uviditi promatraju­ći na primjer latinsku Ameriku, kade suverene države pod pe­ljanjem Kube i Venezuele vo­du politiku integracijov k suve­renoj bazi, ka želji da spriči uticaj imperijalizma Sad u toj regiji — ističe se u otvorenom pismu.

Ta južnoamerički projekt »Alba« more biti model i za buduću Europu, uz uvjet da se promini politička orijentacija u korist mase ljudi u centralno-europski zemlja. To je klasična dijalektička medjuzavisna veza. Jedan savez samoopredijeljenih, neutralnih držav, ke sura­djuju na političkom i ekonom­skom planu, na nivou ki pošt­u­je medjunarodno pravo… tr da to ne bi bila samo jedna nova i održiva mirovna arhitektura u Europi, već bi prominila i položaj djelačev u ti zemlja.

„Mi hoćemo stvoriti svit u kom će narod, a ne jedna ma­la elita imati zadnju rič. Svit mi­ra i jednakosti ne samo da je neophodan, već je i aktivna neutralnost malih držav doprinos tomu cilju (u otvorenom pismu). Organizator Karavane Marko Milačić istakao je da je primjer Austrije dragocjen za Črnu Goru, ali i primjer svim državam ke po svojoj veličini nisu u stanju i želji razvijati neograničenu i nepotribnu voj­nu industriju i biti prijetnja, nagražanje bilo komu. Črna Gora za Balkan triba biti ono ča je neutralna Austrija za Eu­ropu. Črna Gora triba biti atra­ktivna turistička, ekološka i autohtona kulturna europska i globalna destinacija, a ne bilo kakov akter bolesnih geopolitičkih igar. U tom smislu, refe­rendum o Nato-u je jedan od ključnih lijekov, vračtav za po­pušćanje kompleksnoga dru­št­venog konflikta, ki je nastao jednostranim diktatom i pravno-političkim nasiljem Nato-a i njegovih unutrašnjih partne­rov u Črnoj Gori.“

W. Langthaler je rekao i is­ta­kao da je vrlo važno da se na­pravi peticija o raspisivanju re­ferenduma, ku bi podržalo ča već piscev, glumcev, športašev i drugih javnih ličnosti. (Tanjug). Spomenuta „Inicijativa“ bi mogao biti notorni Bündnis Neutrales Freies Österreich. Vrlo, vrlo šareno društvo.

(Ivica Jožić)

Kategorije